Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Flex4Grid - Kritična konična tarifa

Pilotna kritična konična tarifa KKT

KKT je poskusna omrežninska tarifa za distribucijski sistem s posebno tarifno postavko za preneseno delovno energijo, ki odstopa od običajne tarifne postavke in velja v času trajanja konične obremenitve omrežja (kritični dogodek oz. preobremenitveni dogodek).

Za izvajanje te tarife je vnaprej omejeno število kritičnih dogodkov v določenem časovnem obdobju, njihovo trajanje ter časovni pogoji obveščanja odjemalcev o nastopu kritičnih dogodkov.

KKT je namenjena dinamični preusmeritvi končnih odjemalcev iz obremenitve sistema v času konic na obremenitev zunaj konic ob upoštevanju razpoložljivosti energije iz obnovljivih virov energije, energije pridobljene v soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom, in porazdeljenega pridobivanja električne energije.

Distribucijsko podjetje mora o nastopu ter času trajanja KKT obvestiti končnega odjemalca najmanj 24 ur vnaprej. Isto informacijo mora istočasno objaviti na svojih spletnih straneh. Število ur KKT v koledarskem letu je 50.

Distribucijsko podjetje mora končnega odjemalca, ki je na podlagi soglasja vključen v projekt, obvestiti o pričetku in trajanju obračuna omrežnine po pilotni tarifi in mu v tem obdobju zagotavljati razčlenjen obračun omrežnine po vseh tarifnih postavkah.

Minimalno obdobje obračuna omrežnine po pilotni tarifi je eno leto. KKT tarifna postavka nastopa v času kritične konične tarife, ki lahko nastopi v času VT ali MT.

STROŠEK OMREŽNINE

Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem na prevzeto električno energijo, ki so vključene v pilotni projekt, so določene na način, da se ob neodzivnosti odjema končnega odjemalca v obdobju KKT, obračuna v obdobju enega leta enaka omrežnina, kot v primeru, če bi distribucijsko podjetje končnemu odjemalcu obračunalo omrežnino za distribucijski sistem na podlagi tarifnih postavk iz 119. člena Akta1 (običajne tarifne postavke).

 

 

Pilotna tarifa je del mehanizma spodbud določenega v Aktu, ki ponuja odjemalcu v primeru aktivnega sodelovanja v programu pilotne kritične tarife potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca.

 

Spodbude za pilotne projekte na področju pametnih omrežij v regulativnem obdobju 2016–2018

Na področju spodbujanja naložb v pametna omrežja v regulativnem obdobju 2016 – 2018 je Agencija za energijo https://www.agen-rs.si/web/portal/izvajalci/elektrika/trg-novih-energetskih-storitev/prilagajanje-odjema  na podlagi metodologije uvrstila v shemo izvedbenih spodbud dva od štirih prijavljenih pilotnih projektov, in sicer projekt »Flex4Grid« (distribucijsko območje Elektro Celje d.d.) ter projekt »Izravnava konic/prilagajanje odjema na področju RTP Breg« (distribucijsko območje Elektro Maribor d.d.). Izvedbene spodbude so v veljavnem regulativnem obdobju osredotočene na testiranje učinkovitosti aktivnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja.

Do konca leta 2018 bo lahko do 10.000 gospodinjskih oziroma malih poslovnih odjemalcev na pregleden način sodelovalo v programih prilagajanja odjema na podlagi pilotne dinamične omrežninske tarife, ki jih bosta izvajali distribucijski podjetji v okviru omenjenih projektov.

Agencija bo izvajala nadzor nad izvajanjem projektov. Analiza učinkovitosti programov bo podlaga za nadaljnje odločitve agencije glede uvajanja dinamičnega tarifiranja na področju omrežninskih tarif.

KAKŠNA BO OMREŽNINSKA TARIFA V ČASU IZVAJANJA PILOTNEGA PROJEKTA?

Tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za leto 2017

Cenik za KKT 2017 v urah VT in MT samo zbirni KKT VT in KKT slika 1-1.jpg

Tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za potrebe izvajanja kvalificiranih pilotnih projektov v letu 2017 z upoštevanjem KKT

Cenik za KKT 2017 slika 2.png

 


Zakonodaja:

1Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15, 105/15 in 61/16)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201566&objava=2713