Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Zakonodaja

Zakoni

Zakoni in akti s področja energetike

 • Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) (EZ-1)Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) (ZOEE)
 • Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) (ZURE)
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) (ZSROVE)
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/04 (ReNep)

 

 

Drugi zakoni in akti

 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) (GZ-1)Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, 32/93 (ZGJS), 30/98 (ZZLPPO), 127/06 (ZJZP), 38/10 (ZUKN), 57/11 (ORZGJS40)
 • Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, 127/06 (ZJZP)
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) (ZPNačrt) Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) (ZUreP-3) Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) )ZVO-1)
 • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O) (ZVO-2)
 • Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, 65/09 (ZGD-1-UBP), 33/11 (ZGD-1D), 91/11 (ZGD-1E), 100/11 (sklep US), 32/12 (ZGD-1F), 57/12 (ZGD-1G), 44/13 (odločba US), 82/13 (ZGD-1H), 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) (ZIntPK)
 • Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23)
 • Zakon o javnih agencijah, Uradni list RS, 52/02 (ZJA), 51/04 (EZ-A), 33/11 (ZEKom-C)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, 51/06 (ZDIJZ-UPB2), 117/06 (ZDavP-2), 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22) (ZDIJZ)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) (ZVOP-2)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, 24/06 (ZUP-UPB2), 105/06 (ZUS-1), 126/07 (ZUP-E), 65/08 (ZUP-F), 8/10 (ZUP-G), 82/13 (ZUP-H), 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) (ZUP)
 • Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo, Uradni list RS, 63/04, 95/04, 63/13 in 17/14 – EZ-1

 

 

Podzakonski akti

Regulirane dejavnosti

 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22 in 50/23)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – popr., 85/20, 145/21, 172/21 – ZOEE, 123/22 in 146/22)
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 59/15, 23/18, 62/19, 90/21 in 172/21 – ZOEE)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 22/16 in 173/21) Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18)Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 81/03
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 31/20)

 

Distribucijsko omrežje

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22)
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/07, 17/14 – EZ-1 in 172/21 – ZOEE)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)
 • Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije, Uradni list RS, št. 27/07
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22)

 

 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

Načrt zaščite in reševanja