Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

GreenSwitch

greenswitch.png
Spletna stran projekta
Projekt GreenSwitch bo omogočil povečanje nadzora in krepitev elektroenergetskih omrežij v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji.
Čas trajanja: mar. 2023 – dec. 2028
Vrednost projekta: 146.200.000 EUR
Koordinator projekta: ELES, d.o.o. (Slovenija)
Program: CEF

Konzorcij podjetij iz Avstrije (Kärnten Netz), Hrvaške (HEP-ODS, HOPS) in Slovenije (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, ELES) je leta 2021 začel pripravljati projekt, ki bo omogočal hitrejšo zeleno preobrazbo elektroenergetskega sektorja, vključevanje novih obnovljivih virov energije in učinkovitejšo izrabo obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Projekt GreenSwitch smo prijavili na peti seznam projektov skupnega evropskega interesa (PCI – Projects of Common Interest) s področja pametnih omrežij, kamor je bil 19. novembra 2021 tudi uvrščen. To je bil predpogoj, da je konzorcij lahko kandidiral za sredstva iz evropskega programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility). Evropska komisija je ocenila, da gre za projekt, ki bo pomembno prispeval k reševanju izzivov, povezanih z zelenim prehodom, in konzorciju odobrila 50-odstotno sofinanciranje investicije.


Elektro Celje bo v srednjenapetostnem (SN) omrežju s pomočjo novozgrajene IKT infrastrukture in elementov, kot so daljinsko vodena stikala, numerični zaščitni releji ipd., vzpostavil delovanje distribucijskega omrežja v zanki. V naslednjih petih letih želimo na takšen način razviti deset SN zank.


Ključni cilji projekta GreenSwitch so:

  • Povečanje zanesljivosti in razpoložljivosti strukture SN.
  • Omogoča vključitev večjega deleža razpršenih virov.
  • Boljša izkoriščenost že obstoječih delov SN omrežja.
  • Uporaba ADMS funkcije FLISR.
  • Vpliv na sistemske kazalnike (SAIDI).

Z vzpostavitvijo delovanja v zanki želimo izkoristiti možnosti dvostranskega napajanja SN vodov in neposredno vplivati na povečanje zanesljivosti in razpoložljivosti SN strukture. Na ta način bomo omogočili hitrejše lociranje okvar ter implementacijo in uporabo ADMS funkcij za učinkovitejšo selekcijo okvar in ponovno vzpostavitev napajanja.

V okviru projekta želi Elektro Celje doseči:

1.      ADMS podpora za načrtovanje avtomatizacije in obratovanja SN omrežja.

2.      Določitev potrebnih gradnikov (odklopniki, zaščite, lokatorji,...) za vzpostavitev učinkovite uporabe sistema ADMS ter specifičnih funkcij kot je FLISR.

A consortium of companies from Austria (Kärnten Netz), Croatia (HEP-ODS, HOPS) and Slovenia (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, ELES) started preparing a project in 2021 that will enable a faster green transformation of the electricity sector, the inclusion of new renewable energy sources and more efficient use of the existing electricity infrastructure. We registered the GreenSwitch project on the fifth list of projects of common European interest (PCI - Projects of Common Interest) in the field of smart networks, where it was also placed on November 19, 2021. This was a prerequisite for the consortium to be able to apply for funds from the European program Connecting Europe Facility. The European Commission assessed that it is a project that will make a significant contribution to solving the challenges associated with the green transition and granted the consortium 50% co-financing of the investment.


Elektro Celje plan to invest in elements of smart networks within the framework of its own and grant funds (CEF funding) in the following years.


In the MV network, with the help of the newly built ICT infrastructure and elements such as remote-controlled switches, numerical protection relays, etc., we want to establish the operation of the distribution network in a loop. We want to develop ten medium voltage (MV) loops in the next five years. The key objectives are:

·        Increasing the reliability and availability of the SN structure.

·        Enabling the inclusion of a larger share of dispersed resources.

·        Better utilization of already existing parts of the MV network.

·        Using ADMS function FLISR.

·        Impact on System Indices (SAIDI).


By establishing an operation in a loop, we want to take advantage of the possibilities of a two-sided power supply of MV lines and directly impact increasing the reliability and availability of the MV structure. This way, we will enable the faster location of faults and the implementation and utilization of ADMS functions for more efficient fault selection and power restoration.


During the project, Elektro Celje wants to achieve:

1.   ADMS support for planning the automation and operation of the MV network,

2.   Determination of the necessary building blocks (circuit breakers, protection, locators,) for the establishment of efficient use of the ADMS system, and specific functions such as FLISR is.

LOGO NOO EU.jpg