Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Družbena odgovornost

Vsaka organizacija je soodvisna od svojega lokalnega okolja – od njega jemlje in njemu vrača. Vsekakor je cilj Elektra Celje imeti dober odnos z lokalnim okoljem, v katerem deluje (tako z župani, občinami, društvi kot tudi s prebivalci), kar bo na dolgi rok omogočilo preživetje podjetja. V Elektru Celje si prizadevamo za odgovorno, skrbno in pošteno ravnanje do okolja, pri tem pa iščemo načine, kako lahko v povezavi z naravno vpetostjo v okolje postanemo uspešnejši, izboljšamo kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, hkrati pa zadovoljujemo interese lastnikov.


Že ob načrtovanju in umeščanju elektroenergetskih naprav v prostor ter ob kasnejši izgradnji in obratovanju omrežja, se trudimo vključevati in prisluhniti različnim interesom lokalnih skupnosti in v skupno dobro poskušamo tudi uresničiti čim več ciljev. Nismo le distributerji električne energije, temveč na svoje delovanje v okolju gledamo širše in poskušamo na različnih področjih najti skupne točke za kakovostnejše sobivanje.


Pri poslovanju si prizadevamo biti transparentni, kar udejanjamo z objavo vrste podatkov in informacij o našem poslovanju na spletni strani družbe in v skladu s sprejetimi dobrimi praksami korporativnega upravljanja in kodeksi upravljanja.


Naše vodilo v odnosih z mediji je pregledno in ažurno komuniciranje. Z mediji komuniciramo zlasti o poslovanju družbe, novih storitvah in sponzorskih sodelovanjih, novostih na omrežju in dokončanih pomembnih elektroenergetskih objektih. Redno sodelujemo pri ustvarjanju revije slovenskega elektrogospodarstva Naš stik, kjer objavljamo aktualne novice in prispevke, ter seznanjamo širšo strokovno javnost z dejavnostmi, ki se izvajajo v našem podjetju. 


EC_2022_Eticni_kodeks_2021-06-15-WEB.pdfEtični kodeks (3.47 MB)


Z namenom razvoja odgovornega in pozitivnega odnosa do družbenega okolja in trajnostnega razvoja Elektro Celje s sponzorstvi in donatorstvi spodbuja in izkazuje podporo zlasti športnim, kulturnim, znanstvenim, izobraževalnim, humanitarnim in okoljskim projektom.

SPONZORSTVA IN DONACIJE

Temeljni kriterij izbora prejemnikov sponzoriranja in donatorstva je skladnost s cilji strateškega poslovnega načrta družbe ter njene vizije, poslanstva in vrednot. Dodatni kriteriji so lahko opredeljeni v letnem načrtu sponzorstev in donacij.

V skladu z letnim načrtom poslovanja družba sponzorska sredstva odobrava zlasti organizatorjem kulturnih prireditev, športnim klubom in organizatorjem konferenc, ki imajo poseben pomen za družbo. Sredstva za sponzoriranje so finančna sredstva, material ali storitev za katera lahko zaprosijo pravne osebe za organiziranje različnih izobraževalnih, športnih, kulturnih ali družbeno odgovornih projektov, dogodkov, za
izdajo brošur, knjig, umetniških del ipd. 

V skladu z letnim načrtom poslovanja družba donatorska sredstva odobrava zlasti društvom na teritorialnem območju delovanja družbe, športnim društvom, prostovoljnim gasilskim društvom, reševalnim, policijskim in varnostim službam ter veteranskim organizacijam. Sredstva za donacije so finančna sredstva, material ali storitev, za katera lahko zaprosijo pravne osebe, kot so humanitarne organizacije, zavodi ali neprofitna društva. V primeru elementarne nesreče, bolezni ali humanitarne pomoči pa tudi fizične osebe. Za dodeljena donatorska sredstva družba Elektro Celje d.d. ne pričakuje protiusluge.

Družba ne odobrava sponzorskih in donatorskih sredstev za delovanje verskih in političnih organizacij.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Elektro Celje je v svoji zavezanosti k ravnanju z okoljem izdelalo izračun ogljičnega odtisa organizacije. Ogljični odtis organizacije je merilo za določanje količine izpustov ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov (npr. metan, dušikov oksid, flourirani plini….), ki nastanejo pri aktivnostih organizacije. Izpusti ogljikovega dioksida nepopravljivo vplivajo na podnebne spremembe v našem okolju. Za trajnostno poslovanje in obvladovanje emisij toplogrednih plinov na poti do ogljične nevtralnosti smo v Elektru Celje izračunali ogljični odtis v obdobjih od leta 2018 do 2021, da prepoznamo izhodiščno stanje za pripravo ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prihodnje in za natančno, temeljito in objektivno poročanje podatkov.


Izračun smo izvedli na osnovi protokola - standarda Greenhouse Gas Protocol, ki razvršča emisije ogljika v tri področja:


  • neposredne emisije iz lastnih ali nadzorovanih virov, vključno z zgorevanjem goriva, na primer v plinskih kotlih, voznih parkih in klimatskih napravah;
  • posredne emisije, vključno s proizvodnjo električne energije, toplote, hlajenja in pare, ki jo kupi in uporablja organizacija, kar pomeni tudi izgube v elektroenergetskem omrežju pri dejavnosti distribucije električne energije;
  • druge posredne emisije, ki se pojavijo v dobavni verigi organizacije. Te je najtežje izslediti in nadzorovati, vendar predstavljajo običajno največji delež v evidenci emisij organizacije -  emisije, ki zajemajo tiste, povezane z dobavitelji, poslovnimi potovanji, nabavo, odpadki in vodo ter faze izteka življenjske dobe izdelkov in storitev, ki jih proizvajajo.

 

Izpusti toplogrednih plinov iz virov neposrednih emisij iz lastnih ali nadzorovanih virov in posrednih emisij, v povezavi s porabo energentov, so določljivi z uporabo notranjih virov informacij, poseben izziv pa predstavlja določitev emisij toplogrednih plinov v dobaviteljski verigi, na katere pa ima Elektro Celje omejen vpliv.


Izdelani sta poročili o ogljičnem odtisu za obdobje 2018 do 2020 in poročilo o ogljičnem odtisu za poslovno leto 2021, ki ga je preverila neodvisna strokovna organizacija Bureau Veritas.