Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo Elektra Celje d.d.

Poslanstvo podjetja je zanesljiva, kakovostna, stroškovno učinkovita in okolju prijazna oskrba odjemalcev z električno energijo ter izvajanje s tem povezanih storitev.

 

Zaposleni in ostali deležniki podjetja želimo, da Elektro Celje, d.d. postane vodilno podjetje za oskrbo odjemalcev z električno energijo, s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bomo prepoznani kot nosilec dviga kakovosti življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih.

Vrednote podjetja

VESTNOST IN POŠTENOST: zaposleni svoje naloge opravljamo vestno in pošteno ter se ne glede na osebne interese držimo standardov poklicne etike.


STROKOVNOST IN PODJETNOST: ravnanje v skladu s pravili stroke in obnašanje v skladu s kodeksom, upoštevajoč poslanstvo, vizijo, strategijo, dogovorjene cilje in vrednote družbe in Skupine.


PARTNERSTVO: uspeh je rezultat skupnega dela, medsebojnega zaupanja in odkrite komunikacije. Sledimo vrednotam družini prijaznega podjetja. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi.


SPOŠTOVANJE IN ODGOVORNOST: medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju in odgovornem odnosu do dela, sodelavcev, podjetja, strank in do družbenega ter naravnega okolja.


POZITIVNA KOMUNIKACIJA: prizadevamo si za dobre medsebojne odnose s kontinuirano, pravočasno, transparentno komunikacijo, brez napačnega prikazovanja dejstev ali zavajanja. Prispevamo k dobremu delovnemu vzdušju, medsebojnemu zaupanju in spoštovanju. Spoštujemo delo in čas drugih zaposlenih.


ENAKOPRAVNOST: zagotavljamo nove zaposlitve in karierni razvoj zaposlenih pod enakimi  možnostmi, brez diskriminacije glede na spol, starost, rasno, versko, nacionalno, socialno in politično pripadnost, družinski status, premoženjsko stanje, spolno usmerjenost in druge osebne okoliščine. Med zaposlenimi ne dopuščamo nobene oblike nasilja in mobinga.


ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN VARNO DELO: v skrbi za svoje zdravje in zdravje sodelavcev upoštevamo ukrepe za varno delo, udeležujemo se preventivnih zdravstvenih pregledov, ne delamo pod vplivom alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc.


VARSTVO PODATKOV: varujemo osebne podatke zaposlenih, poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije Skupine Elektro Celje pred nepooblaščenimi osebami.