Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

24.06.2020

Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na 25. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2019 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s prejemki članov nadzornega sveta v času epidemije COVID-19, s politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah predsednika uprave. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter o povečanju osnovnega kapitala družbe. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe statuta in izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020. Skupščine se je udeležilo 89,71 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

11.06.2020

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od novembra 2019 do maja 2020

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca novembra 2019 do meseca maja 2020 zaključili dela.

01.06.2020

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu X-FLEX

Cilj evropskega raziskovalnega projekta X-Flex je oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti, tako na strani proizvodnje (porazdeljeni proizvodni viri) kot tudi na strani porabe električne energije. S tem se bo omogočilo vsem deležnikom, vključno s končnimi porabniki - proizvajalci , da ponudijo svojo prožnost na trgu in s tem ustvarjajo dobrobiti vsem deležnikom v vrednostni verigi pametnih omrežij. V projektu sodelujemo še z 11 partnerji iz Evropske unije. Poleg Elektra Celje v projektu sodelujeta še dva slovenska partnerja, Petrol, d.d. in Univerza v Ljubljani, preostali partnerji pa prihajajo iz Španije, Cipra, Avstrije, Grčije in Bolgarije. Projekt, ki je vreden 9,5 milijona evrov in je v pretežnem deležu financiran s strani Evropske unije, poteka pod okriljem okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, trajal pa bo do konca septembra 2023.

01.06.2020

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu BD4OPEM

V projektu BD4OPEM se bomo ukvarjali z razvojem in preizkušanjem analitičnih orodij na osnovi umetne inteligence, za obdelavo masovne količine podatkov, ki so na voljo distribucijskim operaterjem električne energije za namen izboljšanja spremljanja, delovanja, vzdrževanja in načrtovanja distribucijskih omrežij in s tem doprinesli dobrobit vsem deležnikom v verigi trgu z električno energijo. Projekt BD4OPEM, ki poteka pod okriljem programa Horizon 2020, s pričetkom januarja 2020 in zaključkom junija 2023, je vreden 9,8 milijona evrov, od tega je sofinanciranih 8 milijona evrov. Poleg Elektra Celje sodeluje v projektu še en slovenski partner, Institut »Jožef Stefan«, preostali partnerji pa so iz Španije, Grčije, Francije, Švedske, Italije, Danske, Belgije in Turčije. Koordinator projekta je Universitat Politecnica de Catalunya iz Barcelone.