Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Vloga uporabnika za priključitev in dostop

Po izvedbi priključka uporabnik poda Elektro Celje, d.d., pisno vlogo za priključitev na distribucijsko omrežje Elektro Celje, d.d. Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje. Pogoj za priključitev objekta na distribucijsko omrežje je izpolnitev pogojev iz izdanih soglasij, uspešno opravljen pregled priključka in veljavno sklenjena pogodba o uporabi sistema.

 

Vlogo lahko oddate tudi preko elektronske pošte na naslov: info@elektro-celje.si

Pogodba o uporabi sistema in pogodba o dobavi električne energije

Prav tako je potrebno pred priključitvijo skleniti Pogodbo o uporabi sistema, skladno z veljavno zakonodajo. Proizvajalec lahko oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, odjemalec pa lahko odjema električno energijo iz distribucijskega omrežja, če imata sklenjeno pogodbo o uporabi sistema z Elektro Celje, d.d. Pogodba o uporabi sistema se sklene z imetnikom soglasja za priključitev in se sklene za vsako prevzemno-predajno mesto, za katero ima imetnik soglasje za priključitev.


Pogodba o uporabi sistema se sklene pred pričetkom oddaje ali odjema električne energije v ali iz distribucijskega omrežja ali ob spremembi parametrov pogodbe o uporabi sistema. Pogodba o uporabi sistema se sklene za nedoločen čas, razen v primerih, ko je bilo izdano začasno soglasje za priključitev. Pogodba o uporabi sistema, ki je sklenjena za nedoločen čas, se ob menjavi dobavitelja ne prekine. Če za prevzemno predajno mesto ni določen dobavitelj, se Pogodba o uporabi sistema prekine in pride do prekinitve distribucije.


V primeru, da odjemalec ne želi podpisati Pogodbe o uporabi sistema, se ustavi postopek priključitve na omrežje.
Pogoj za sklenitev pogodbe o uporabi sistema je pogodba o dobavi električne energije. Pred samo fizično priključitvijo mora odjemalec imeti sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije. V primeru, da odjemalec še nima izbranega dobavitelja, se ustavi postopek priključitve na omrežje. V pogodbi o dobavi električne energije so opredeljeni pogoji nakupa in prodaje električne energije: obdobje dobave, pogodbena količina električne energije za obdobje, cena, način dobave in način obračunavanja, rok plačila in ostale obveznosti ter pravice obeh pogodbenih strank.


Vlagatelj mora k vlogi uporabnika za priključitev in dostop priložiti kopijo pogodbe o dobavi električne energije ali izjavo, da je za prevzemno-predajno mesto sklenjena odprta pogodba o dobavi električne energije.
Vloga za priključitev med drugim vsebuje vse potrebne podatke o lastniku objekta.


K vlogi za priključitev mora uporabnik priložiti:

  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje (na vpogled, če je bilo GD izdano pred 1.10.2012 - gradbenega dovoljenja ni potrebno prilagati, če ga je izvajalec nalog ELES, d.o.o. že prejel od pristojne upravne enote, oz. ga zakonodaja za predmetni objekt priključevanja ne zahteva) in sklep o dodelitvi hišne številke (za objekte, ki se jim le ta lahko dodeli)

  • Priloga 2 iz Uredbe o dopolnitvi uredbe o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS št. 75/2010) za enostavne naprave za proizvodnjo električne energije (priloga mora biti izpolnjena v celoti)

  • Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, ali druga dokazila o pravici graditi, za celotno traso priključka (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka za obstoječe merilno mesto). V primeru izročitve priključka v last izvajalca nalog ELES, d.o.o., mora biti služnostna pravica zagotovljena v korist izvajalca nalog ELES, d.o.o., ter geodetski posnetek priključka, v kolikor še ni bil predan pregledniku priključka

  • Izjava o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu izgradnje priključka (če se gradi nov ali rekonstruira obstoječ priključek)

  • Kopija zapisnika in merilnega poročila o pregledu in preizkusu električne inštalacije  izvajalca inštalacijskih del, skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.l.RS 41/2009) in Tehnično smernico TSG_N_002:2009 z dne 5.6.2009 za novi in rekonstruirani objekt

  • Pogodba o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor priključek ne bo last izvajalca nalog ELES, d.o.o.

  • Obratovalna navodila (za priključitev objektov za proizvodnjo električne energije nad 3kVA, za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev s priključno močjo nad 5 MW in za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev, ki jih morajo upravljati delavci za katere je obvezno usposabljanje in preizkus znanja v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur.l. RS št. 41/2009), oziroma navodila za uporabo v slovenskem jeziku za elektrarne/proizvodne naprave izdelane po SIST EN 50438)

  • Kopija pogodbe o nakupu in prodaji električne energije

  • Izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit (za objekte za proizvodnjo električne energije)