Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Pogodba o uporabi sistema

Proizvajalec lahko oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, odjemalec pa lahko odjema električno energijo iz distribucijskega omrežja, če imata sklenjeno pogodbo o uporabi sistema.


SODO, d.o.o. je s 1. 1. 2009 predpisal Določila splošnega dela pogodbe o uporabi sistema, ki so sestavni del Pogodbe o uporabi sistema.

V skladu z aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS št. 59/2010) in določili sklenjene pogodbe o uporabi sistema, je uporabnik dolžan izvajalcu nalog SODO mesečno plačevati ceno za uporabo omrežij.
Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Odjemalec je praviloma imetnik soglasja za priključitev, razen če ima soglasje imetnika soglasja za priključitev, da odjemalcu dovoljuje, da odjema električno energijo preko njegovega prevzemno-predajnega mesta. (45. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije Ur. l. RS, št. 126/2007). Več informacij poiščite na spletni strani SODO.


Pogodba o uporabi sistema se sklepa z imetnikom soglasja za priključitev. Pogodba se sklene posebej za vsako prevzemno-predajno mesto, za katero ima imetnik soglasje za priključitev in se sklene pred pričetkom oddaje ali odjema električne energije v ali iz distribucijskega omrežja ali ob spremembi parametrov pogodbe o uporabi sistema.

Uporabnik je dolžan pisno obvestiti SODO o vsaki spremembi imena (firme), naziva, prebivališča (sedeža) in drugih podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi.