Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

PKKT in NKKT tarifa

Projekt Uporabljaj pametno

Pilotni projekt Uporabljaj pametno je projekt, ki ga je Agencija za energijo kvalificirala v skladu z 67. členom Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – popr. in 85/20) (v nadaljevanju Akt) in temelji na dinamičnem tarifiranju omrežnine za električno energijo po 72.členu Akta. Cilj projekta je odgovoriti na ključna razvojna vprašanja glede aktivnega sodelovanja odjemalcev na trgu, uporabnosti novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij in z njimi povezanih tržnih mehanizmov, kot je npr. uporaba prožnosti končnih odjemalcev. Elektrooperater lahko za spodbujanje prilagajanja odjema in upravljanja s porabo električne energije uporabi pilotne mehanizme obračuna omrežnine iz 135. člena Akta.


Elektrooperater izvaja dinamično tarifiranje v okviru preizkušanja pilotnih mehanizmov obračuna omrežnine izključno na podlagi predhodnega soglasja končnega odjemalca. Pilotni projekt mora biti izveden na podlagi preglednega in nediskriminatornega načina izbire uporabnikov, maksimalno število vključenih uporabnikov v posamezni kvalificirani pilotni projekt je omejeno na 3000 končnih odjemalcev z obračunsko močjo do vključno 43 kW (gospodinjstvo in brez merjenja moči), ki se jim na prevzemno-predajnem mestu z obstoječo merilno opremo že ugotavlja prevzem oziroma oddaja električne energije iz omrežja na 15-minutni ravni. Število vključenih odjemalcev v posameznem projektu ne sme biti manjše od 10 odstotkov vseh odjemalcev, ki so priključeni na sistem za točkami v omrežju (lokalna transformatorska postaja), v katerih se ugotavlja učinek teh ukrepov in izpolnjujejo tehnične zahteve projekta, in obenem ne manj kot 5 odstotkov vseh priključenih odjemalcev za navedenimi točkami v omrežju. Elektrooperater mora vsakega uporabnika, ki sodeluje v projektu iz 72. člena tega akta in je njegova merilna komunikacijska oprema integrirana v napredni sistem merjenja, v procesu bilančnega obračuna uvrstiti v merjeni odjem z obračunskim intervalom največ 1 uro.

Strošek omrežnine

V okviru pilotnih projektov iz 72. člena tega akta lahko distribucijski operater obračunava omrežnino za distribucijski sistem na podlagi modela negativne in pozitivne kritične konične tarife, kot sledi:


kjer oznake pomenijo:


PKKT tarifna postavka v času konične obremenitve omrežja (pozitivna kritična konična tarifna postavka), ki lahko nastopi v času višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke (MT) ali enotne dnevne tarifne postavke (ET);


NKKT tarifna postavka v času presežka proizvodnje (negativna kritična konična tarifna postavka), ki lahko nastopi v času višje dnevne tarifne postavke (VT), nižje dnevne tarifne postavke (MT) ali enotne dnevne tarifne postavke (ET) na primer v času konične proizvodnje iz razpršenih virov energije (praviloma med 11.00 in 16.00) ali v času minimalnega odjema, ki se s strani odjemalcev lahko izkorišča tudi za nočno polnjenje električnih vozil (med 0.00 in 4.00).


Kritična konična tarifa je namenjena znižanju porabe končnih odjemalcev v času kritične konične obremenitve omrežja oziroma povečanju porabe končnih odjemalcev v času kritične neto proizvodnje omrežja s ciljem zagotoviti največjo možno razbremenitev omrežja. Čas nastopa pozitivne ali negativne kritične tarifne postavke določi distribucijski operater na podlagi napovedovanja obratovalnega stanja ob upoštevanju okoljskih dejavnikov oziroma razpoložljivosti energije iz razpršenih virov energije.


Distribucijski operater mora o nastopu ter času trajanja PKKT oziroma NKKT na učinkovit način obvestiti vsakega končnega odjemalca in agregatorja oziroma drugo pooblaščeno osebo (če končni odjemalec v projektu sodeluje prek njih).


Pilotne tarifne postavke VT, MT in ET za omrežnino za distribucijski sistem za prevzeto električno energijo so določene na način, da se ob neprilagajanju odjema povprečnega končnega odjemalca v obdobju PKKT obračuna v obdobju enega leta največ enaka omrežnina kot v primeru, če bi distribucijski operater takemu končnemu odjemalcu obračunal omrežnino za distribucijski sistem na podlagi tarifnih postavk iz 131. člena tega akta.


Elektrooperater mora končnega odjemalca, ki je na podlagi soglasja vključen v pilotni projekt, obvestiti o pričetku in trajanju obračuna omrežnine po pilotni tarifi in mu v tem obdobju zagotavljati razčlenjen obračun omrežnine po vseh tarifnih postavkah. Minimalno obdobje obračuna omrežnine po pilotni tarifi je eno leto.

Pilotna tarifa je del mehanizma spodbud določenega v Aktu, ki ponuja odjemalcu v primeru aktivnega sodelovanja v programu pilotne kritične tarife potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca.