Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Splošni podatki o podjetju Elektro Celje, d.d. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolagamo

A. Podatki o Elektru Celje, d.d.


Ustanovitelj podjetja Elektro Celje, d.d., je vlada Republike Slovenije.


Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje


Matična številka: 5223067
Davčna številka: SI62166859
Transakcijski račun: 03118-1000007817
Telefon: (03) 42 01 000
Faks: (03) 42 01 010
E-naslov: info@elektro-celje.si
Spletna stran: www.elektro-celje.si


A. Vodstvo družbe:

 • Predsednik uprave: mag. Boris Kupec
 • Direktor ekonomsko finančnega sektorja: Maks Burja, univ. dipl. ekon.
 • Direktor sektorja skupnih storitev: Nino Maletič, univ. dipl. prav.
 • Direktor sektorja za obratovanje in razvoj: mag. Boštjan Turinek
 • Direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring: Damir Lončar, univ. dipl. inž. el.

 

B. Organigram Elektra Celje, d.d. C. Kontaktna oseba za dostop do informacij javnega značaja


mag. Maja Ivančič


Vodja kabineta uprave
Tel.: (03) 42 01 435
E-pošta: maja.ivancic@elektro-celje.si


D. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektro Celje, d.d.

 

Zakonski in regulatorni okvir delovanja

 

Elektro distribucijska podjetja so ključni člen za razvoj stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije, ki zagotavlja kakovostno in zanesljivo oskrbo odjemalcev v Sloveniji. Vlogo distribucije v slovenskem EES opredeljuje Energetski zakon (EZ-1), skupaj z Energetskim konceptom Slovenije, v katerem se bodo na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določili cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

 

Cilj energetske politike je zagotavljanje pogojev za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.

 

Razvoj elektrodistribucijskega omrežja in zagotavljanje dolgoročne stabilne oskrbe z električno energijo opredeljuje Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje 2019 do 2028, ki ga izdeluje družba SODO, koncesionar za izvajanje nalog GJS SODO na območju RS, na katerega pa da predhodno soglasje Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Skupina Elektro Celje je pri svojem poslovanju v letu 2018 upoštevala vse osrednje zakonske in podzakonske podlage in spremembe zakonodaje, ki se nanaša na dejavnosti družbe.

 

 

 

ENERGETIKA

·     Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 4. 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

·     Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo

·     Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 1. 2006 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo

·     Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o energetski učinkovitosti

·     Energetski zakon (EZ-1)

·     Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

·     Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

·     Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo

·     Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije

·     Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije

·     Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

·     Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo

·     Sklep o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo

·     Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije

·     Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom

·     Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem

·     Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti

·     Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije

·     Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije

·     Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

·     Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

·     Uredba o energetski infrastrukturi

·     Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem

·     Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije

·     Sklep o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji

·     Odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji

·     Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

·     Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

·     Pravila za delovanje trga z elektriko

·     Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko

·     Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike

·     Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko

·     Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

·     Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije

·     Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij

·     Resolucija o Nacionalnem energetskem programu

·     Strategija razvoja elektroenergetskega sistema RS od 2013 – 2022

 

GOSPODARSKO

PRAVO IN

POSLOVANJE

PODJETJA

·     Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

·     Zakon o sodnem registru (ZSReg)

·     Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)

·     Zakon o prevzemih (ZPre-1)

·     Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

·     Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

·     Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

·     Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

·     Zakon o trošarinah (ZTro-1),

·     Slovenski računovodski standardi (2016)

 

VAROVANJE

ZASEBNOSTI IN

OSEBNI PODATKI

·     Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

·     Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

·     Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)

 

PRAVO IT

·     Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)

·     Zakon o informacijski varnosti (ZInfV)

·     Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)

·     Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)

·     Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

 

DELOVNA

RAZMERJA

·     Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

·     Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

·     Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

·     Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)

·     Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)

 

CIVILNO

PROCESNO

PRAVO

·     Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

·     Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

·     Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 12. 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

 

UPRAVNO

PRAVO

·     Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

·     Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)

 

OBLIGACIJSKO

PRAVO

·     Obligacijski zakonik (OZ)

·     Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1)

·     Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

 

STVARNO

PRAVO

·     Stvarnopravni zakonik (SPZ)

·     Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

·     Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

 

GRADNJA IN

UREJANJE PROSTORA

·     Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

·     Gradbeni zakon (GZ)

·     Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)

·     Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

 

OKOLJE

·     Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

·     Zakon o ohranjanju narave (ZON)

 

JAVNA

NAROČILA

·     Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

·     Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

·     Zakon o javnih financah (ZJF)

·     Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)

 

E. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


F. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Seznam upravnih postopkov:


Podjetje Elektro Celje, d.d. vodi upravni postopek na področju pridobivanja dokumentacije za priključitev objekta na distribucijsko omrežje:

 • Smernice k lokacijskemu načrtu,
 • Pozitivno mnenje k lokacijskemu načrtu,
 • Projektni pogoji,
 • Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
 • Soglasje na projekt nizko napetostnega priključka,
 • Soglasje k projektnim rešitvam,
 • Pogodba o priključitvi,
 • Pogodba o nakupu in prodaji električne energije,
 • Pogodba o dostopu na distribucijsko omrežje.

G. Seznam javnih evidenc


H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov