Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Splošni podatki o podjetju Elektro Celje, d.d. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolagamo

A. Podatki o Elektru Celje, d.d.


Ustanovitelj podjetja Elektro Celje, d.d., je vlada Republike Slovenije.


Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje


Matična številka: 5223067
Davčna številka: SI62166859
Transakcijski račun: 03118-1000007817
Telefon: (03) 42 01 000
Faks: (03) 42 01 010
E-naslov: info@elektro-celje.si
Spletna stran: www.elektro-celje.si


A. Vodstvo družbe:

 • Predsednik uprave: mag. Boris Kupec
 • Direktor ekonomsko finančnega sektorja: Maks Burja, univ. dipl. ekon.
 • Direktor sektorja skupnih storitev: Nino Maletič, univ. dipl. prav.
 • Direktor sektorja za obratovanje in razvoj: mag. Boštjan Turinek
 • Direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring: Damir Lončar, univ. dipl. inž. el.

 

B. Organigram Elektra Celje, d.d. C. Kontaktna oseba za dostop do informacij javnega značaja


mag. Maja Ivančič


Vodja kabineta uprave
Tel.: (03) 42 01 435
E-pošta: maja.ivancic@elektro-celje.si


D. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektro Celje, d.d.

 

Zakonski in regulatorni okvir delovanja

 

Vlogo distribucije v slovenskem EES opredeljuje Nacionalni energetski program (NEP). Na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) bo dosedanji NEP nadomestil Energetski koncept Slovenije, v katerem se bodo na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določili cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

Razvoj elektrodistribucijskega omrežja in zagotavljanje dolgoročne stabilne oskrbe z električno energijo opredeljuje Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje 2017 do 2026.

Skupina Elektro Celje je pri svojem poslovanju v letu 2017 upoštevala vse osrednje zakonske in podzakonske podlage.

 

 

POMEMBNEJŠE DIREKTIVE EU S PODROČJA ENERGETIKE:

- Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. 4. 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,

- Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 13. 7. 2009, o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (Uradni list RS, št. 211, 14. 8. 2009, str. 55-93),

- Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 18. 1. 2006, o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo (Uradni list RS, št. 33, z dne 4. 2. 2006, str. 22),

- Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 25. 10. 2012 o energetski učinkovitosti.

 

 

ZAKONI S PODROČJA ENERGETIKE:

- Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15);

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI NA PODROČJU ELEKTRIČNE ENERGIJE:

 

Predpisi za področje distribucije električne energije

·     Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 56/2016);

·     Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 48/16;

·     Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije, Uradni list RS, št. 79/15;

·     Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, št. 66/15, 105/15, 61/16 - neuradno prečiščeno besedilo;

·     Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 59/15;

·     Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 39/15, 36/16 - neuradno prečiščeno besedilo;

·     Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, št. 98/14;

·     Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije, Uradni list RS, št. 97/14;

·     Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije, Uradni list RS, št. 41/11, 17/14 - EZ-1;

·     Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije, Uradni list RS, 46/15;

·     Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Uradni list RS, št. 35/15);

·     Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/07, 17/14 - EZ-1;

·     Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. 117/04, 23/07, 17/14 - EZ-1;

·     Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11 - odl. US, 17/14 - EZ-1;

·     Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/04, 71/09, 22/10 - EZ-D, 17/14 - EZ-1.

 

Tržne dejavnosti

·       Pravila za delovanje trga z elektriko, Uradni list RS, št. 105/15;

·       Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, Uradni list RS, št. 39/15;

·       Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, Uradni list RS, št. 22/16;

·       Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko, Uradni list RS, št. 97/14;

·       Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, Uradni list RS, št. 69/14;

·       Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije, Uradni list RS, št. 27/07.

 

DRUGA ZAKONODAJA

 

·       Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13;

·       Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 120/06 (odločba US), 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13, 22/14 – odl. US IN 19/15;

·       Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO;

·       Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP;

·       Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/201530/16 in 42/16;

·       Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14, 102/15 in 32/16;

·       Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;

·       Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 - odl. US, 62/10, 98/11 - odl. US in 109/12;

·       Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Uradni list RS, št. 91/15;

·       Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 95/14 – ZIPRS1415-C, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718;

·       Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15;

·       Zakon o javnih financah (ZJF), Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718;

·       Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12;

·       Zakon o trošarinah (ZTro-1), Uradni list RS, št. 47/16;

·       Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09, 85/09, 85/10, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15;

·       Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16 - odl. US;

·       Stvarnopravni zakonik (SPZ), Uradni list RS, št. 87/02, 91/13;

·       Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 - EZ-1;

·       Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/04 (ReNep);

·       Strategija razvoja elektroenergetskega sistema RS od 2013 – 2022.

 

E. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


F. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Seznam upravnih postopkov:


Podjetje Elektro Celje, d.d. vodi upravni postopek na področju pridobivanja dokumentacije za priključitev objekta na distribucijsko omrežje:

 • Smernice k lokacijskemu načrtu,
 • Pozitivno mnenje k lokacijskemu načrtu,
 • Projektni pogoji,
 • Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
 • Soglasje na projekt nizko napetostnega priključka,
 • Soglasje k projektnim rešitvam,
 • Pogodba o priključitvi,
 • Pogodba o nakupu in prodaji električne energije,
 • Pogodba o dostopu na distribucijsko omrežje.

G. Seznam javnih evidenc


H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov