Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Splošni podatki o podjetju Elektro Celje, d.d. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolagamo

A. Podatki o Elektru Celje, d.d.


Ustanovitelj podjetja Elektro Celje, d.d., je vlada Republike Slovenije.


Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje


Matična številka: 5223067
Davčna številka: SI62166859
Transakcijski račun: 03118-1000007817
Telefon: (03) 42 01 000
Faks: (03) 42 01 010
E-naslov: info@elektro-celje.si
Spletna stran: www.elektro-celje.si


A. Vodstvo družbe:

 • Predsednik uprave: mag. Boris Kupec
 • Direktor ekonomsko finančnega sektorja: Maks Burja, univ. dipl. ekon.
 • Direktor sektorja skupnih storitev: Nino Maletič, univ. dipl. prav.
 • Direktor sektorja za obratovanje in razvoj: mag. Boštjan Turinek
 • Direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring: Damir Lončar, univ. dipl. inž. el.

 

B. Organigram Elektra Celje, d.d. C. Kontaktna oseba za dostop do informacij javnega značaja


mag. Maja Ivančič


Svetovalka za komuniciranje in strateške projekte
Tel.: (03) 42 01 435
E-pošta: maja.ivancic@elektro-celje.si


D. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektro Celje, d.d.

 

Zakonski in regulatorni okvir delovanja

 

Elektro distribucijska podjetja so ključni člen za razvoj stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije, ki zagotavlja kakovostno in zanesljivo oskrbo odjemalcev v Sloveniji. Vlogo distribucije v slovenskem EES opredeljuje Energetski zakon (EZ-1), skupaj z Energetskim konceptom Slovenije, v katerem se bodo na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določili cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

 

Cilj energetske politike je zagotavljanje pogojev za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.

 

Razvoj elektrodistribucijskega omrežja in zagotavljanje dolgoročne stabilne oskrbe z električno energijo opredeljuje Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje 2019 do 2028, ki ga izdeluje družba SODO, koncesionar za izvajanje nalog GJS SODO na območju RS, na katerega pa da predhodno soglasje Ministrstvo za infrastrukturo.

 

Skupina Elektro Celje je pri svojem poslovanju v letu 2018 upoštevala vse osrednje zakonske in podzakonske podlage in spremembe zakonodaje, ki se nanaša na dejavnosti družbe.

 

POMEMBNEJŠE DIREKTIVE EU S PODROČJA ENERGETIKE:

-       Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 23. 4. 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,

-       Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 13. 7. 2009, o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (Uradni list RS, št. 211, 14. 8. 2009, str. 55-93),

-       Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 18. 1. 2006, o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo (Uradni list RS, št. 33, z dne 4. 2. 2006, str. 22),

-       Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 25. 10. 2012 o energetski učinkovitosti.

 

ZAKONI S PODROČJA ENERGETIKE:

-       Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19);

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI NA PODROČJU ELEKTRIČNE ENERGIJE:

 

Predpisi za področje distribucije električne energije

-       Pravilnik o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov operaterjev in drugih izvajalcev energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 56/2016);

-       Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 48/16;

-       Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije, Uradni list RS, št. 79/15;

-       Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, Uradni list RS, št. 66/15, 105/15, 61/16 - neuradno prečiščeno besedilo, 86/2018;

-       Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo, Uradni list RS, št. 59/15, 23/2018;

-       Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 39/15, 36/16 - neuradno prečiščeno besedilo;

-       Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, št. 98/14;

-       Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije, Uradni list RS, št. 97/14;

-       Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije, Uradni list RS, št. 41/11, 17/14 - EZ-1;

-       Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije, Uradni list RS, 46/15;

-       Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Uradni list RS, št. 35/15);

-       Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/07, 17/14 - EZ-1;

-       Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. 117/04, 23/07, 17/14 - EZ-1;

-       Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11 - odl. US, 17/14 - EZ-1;

-       Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/04, 71/09, 22/10 - EZ-D, 17/14 - EZ-1, 37/2018.

 

Tržne dejavnosti

-       Pravila za delovanje trga z elektriko, Uradni list RS, št. 105/15;

-       Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, Uradni list RS, št. 39/15;

-       Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, Uradni list RS, št. 22/16;

-       Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko, Uradni list RS, št. 97/14;

-       Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, Uradni list RS, št. 69/14;

-       Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije, Uradni list RS, št. 27/07.

 

DRUGA ZAKONODAJA

 

-       Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13, 22/2019;

-       Gradbeni zakon, Uradni list RS, 72/2017

-       Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/2017;

-       Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Uradni list RS, št. 61/2017;

-       Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/201530/16, 42/16, 84/2018;

-       Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14, 102/15 in 32/16, 7/2018;

-       Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;

-       Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), Uradni list RS, št. 91/15, 14/2018;

-       Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 95/14 – ZIPRS1415-C, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 60/2017;

-       Zakon o trošarinah (ZTro-1), Uradni list RS, št. 47/16;

-       Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09, 85/09, 85/10, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/2018;

-       Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16 - odl. US, 20/2018;

-       Stvarnopravni zakonik (SPZ), Uradni list RS, št. 87/02, 91/13;

-       Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 - EZ-1;

-       Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/04 (ReNep);

-       Strategija razvoja elektroenergetskega sistema RS od 2013 – 2022.

 

 

E. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


F. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Seznam upravnih postopkov:


Podjetje Elektro Celje, d.d. vodi upravni postopek na področju pridobivanja dokumentacije za priključitev objekta na distribucijsko omrežje:

 • Smernice k lokacijskemu načrtu,
 • Pozitivno mnenje k lokacijskemu načrtu,
 • Projektni pogoji,
 • Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
 • Soglasje na projekt nizko napetostnega priključka,
 • Soglasje k projektnim rešitvam,
 • Pogodba o priključitvi,
 • Pogodba o nakupu in prodaji električne energije,
 • Pogodba o dostopu na distribucijsko omrežje.

G. Seznam javnih evidenc


H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov