Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

4. 7. 2017

Sklepi 22. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

Na 22. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2016 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017. Skupščine se je udeležilo 88,80 % odstotkov celotnega kapitala družbe.
Preberi več
21. 6. 2017

22. skupščina družbe Elektro Celje - objava pobude delničarja Adriatic Slovenica, d.d.

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, obvešča delničarje, da je dne, 19. 6. 2017, prejela nasprotni pobudo delničarja Adriatic Slovenica, d.d., za preklic sklicane 22. redne seje skupščine družbe Elektro Celje.
Preberi več
14. 6. 2017

OBVESTILO: Aktivnosti družbe Elektro Celje glede poplačila dolga upravnika Atrij Celje

Družba Elektro Celje se zaveda izjemno nepravične in neprijetne situacije v kateri so se znašli etažni lastniki stanovanj. Zato je v preteklih mesecih vložila veliko truda v reševanje nastale situacije z upravnikom Atrij iz Celja. Skupni dolg, ki so ga izkazovali etažni lastniki preko upravnika Atrij Celje do družbe Elektro Celje, je žal presegel skrajno mejo, zato je bila družba primorana sprožiti ustrezne postopke zavarovanja interesa. Z večino upravnikov, ki so v upravljanje prevzeli nepremičnine, ki jih je predhodno upravljala družba Atrij iz Celja, je prišlo do dogovora kako se bodo odprte zadeve v zvezi z nastalim dolgom iz naslova omrežnine reševale. Žal je na nekaj merilnih mestih ostalo odprto vprašanje poplačila dolga, zato smo bili v Elektru Celje, skladno s področno zakonodajo, dolžni ponovno poslati obvestila o možnem skrajnem ukrepu (v skladu s 151. členom EZ-1). V družbi Elektro Celje bomo še naprej svoje napore usmerili v iskanje dogovora z novimi upravitelji, da dogovorimo rešitev, ki bo skladna z zakonodajo in bo čim bolj pravična.
Preberi več
2. 6. 2017

Sklic 22. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d. d., uprava družbe sklicuje 22. skupščino Elektra Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11.00 na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več
1. 6. 2017

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v prvih štirih mesecih leta 2017

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v prvih štirih mesecih leta 2017 zaključili dela.
Preberi več
1. 5. 2017

Izplačilo regresa za leto 2017

Na osnovi 4. točke Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki opredeljujejo optimizacijo stroškov in so dostopna na povezavi: http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/priporocila-upravljavca-neposrednih-in-posrednih-kapitalskih-nalozb-rs , je družba Elektro Celje, d. d., v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo in Sporazumom o določitvi regresa za letni dopust 2017, dne 26. 4. 2017, izplačala regres za letni dopust vsem zaposlenim delavcem v višini 70 % povprečne plače dejavnosti elektrogospodarstva, v skupni višini 1.008.371,21 € bruto.
Preberi več
5. 4. 2017

Digitalizacija zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

Na tretji strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije so predstavniki vseh petih distribucijskih podjetij v ospredje postavili digitalizacijo in z njo prihajajoče izzive. Slednji od elektrodistribucijskih podjetij (EDP) zahtevajo prilagodljivost njihovih omrežij in aktivnejšo vlogo končnega uporabnika. Le kakovostno, redno nadgrajevano, predvsem pa robustno in delujoče omrežje lahko uresničuje svoje temeljno poslanstvo: zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe za odjemalce električne energije v Sloveniji.
Preberi več
22. 3. 2017

Slovesna podelitev priznanj PRSPO 2016

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je 21. marca 2017 potekala slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2016.
Preberi več
8. 2. 2017

Elektro Celje, d.d. med finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2016

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev nagrade EFQM za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij, zato se ocenjujeta inovativnost in ustvarjalnost podjetij na vseh področjih njihovega delovanja (voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi, proizvodi in storitve).
Preberi več
7. 2. 2017

Sporočilo za javnost

Zaradi večmesečnih zamud pri plačilih upravnika Atrij Celje, bomo v Elektru Celje v prihodnjih dneh obveščali etažne lastnike o neporavnanem dolgu iz naslova omrežnine za skupno rabo električne energije
Preberi več