Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Sklepi 27. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

29. 6. 2022

Na današnji 27. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Celju, so se delničarji seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Celje v letu 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.


Skupščine se je udeležilo 89,1 % odstotkov celotnega kapitala družbe.


Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d. d. za leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021. Skupščina se je seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.


Delničarji Elektra Celje so na današnji skupščini sklenili, da se od 4.410.425,93 EUR lanskega bilančnega dobička, za izplačilo dividend nameni 2.147.271,84 EUR, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,09 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.263.154,09 EUR ostane nerazporejen. Dividende bodo izplačane 29. julija tistim delničarjem vpisanim pri KDD na dan 28. 7. 2022.


Uprava in nadzorni svet Elektra Celje sta sicer predlagala, da bilančni dobiček ostane nerazporejen, medtem ko je Vseslovensko združenje malih delničarjev predlagalo izplačilo 0,18 EUR bruto na delnico in Društvo Mali delničarji Slovenije 0,1884 EUR bruto dividende na delnico. Vendar pa je danes skupščina podprla predlog večinskega delničarja, to je država oz. Slovenski državni holding (SDH), ki upravlja z deležem. Pooblaščenec delničarja Kalantia Limited je na izglasovani sklep napovedal izpodbojno tožbo.


Delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v poslovnem letu 2021. Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 je skupščina imenovala družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.


Predloga sklepov, ki sta bila podana v okviru razširitve dnevnega reda skupščine  "Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic" in "Sprememba statuta", ki so ga podali Društvo MDS, Kalantia Limited, Collis Plus in Matjaž Titan – Odvetnik, nista bila izglasovana.


Poslovanje družbe Elektro Celje v letu 2021

Družba Elektro Celje je v letu 2021 delovala v zahtevnih gospodarskih okoliščinah. Mnogo je bilo izzivov in prilagajanj. V delovne procese smo vpeljali nove tehnično tehnološke in organizacijske rešitve. Elektrodistribucijsko omrežje Elektra Celje je bilo učinkovito, zanesljivo in je varno služilo uporabnikom. Imamo dobro zgrajeno, močno in robustno distribucijsko omrežje, nadgrajeno z novimi informacijskimi in telekomunikacijskimi tehnologijami. Sistemska integracija obnovljivih virov energije v stavbah in industriji, zmanjševanje toplogrednih plinov v prometnem sektorju, vključevanje baterij in mobilnih virov, dostopnost do podatkov v realnem času, agregiranje in posledično prožnost elektroenergetskega sistema so izzivi, s katerimi smo se ukvarjali.


Na distribucijsko omrežje družbe Elektro Celje je bilo konec leta 2021 priključenih 175.027 odjemalcev električne energije (vključno z odjemalci s proizvodnimi napravami in samooskrbo) ter 5.581 proizvodnih naprav, ki so priključene neposredno na omrežje. V letu 2021 se je skupno število elektrarn, v primerjavi z letom 2020, povečalo za 2.234. Delež izgub na preneseno električno energijo je, ob distribuiranih 1.975.237 MWh električne energije, znašal 4,22 %.


Dosegli smo najvišjo realizacijo investicij v zadnjih petih letih v višini 27.708.146 EUR (dvig za 25,11 %) in prav tako najvišji lastni usredstveni proizvod (dvig za 24,85 %).


V distribucijskem centru vodenja smo zaključili s projektom uvedbe novega sistema SCADA ADMS, kateri je danes primarni sistem za vodenje in nadzor naših daljinsko vodenih naprav (RTP, RP, DV TP, DVLM). 


V mesecu oktobru smo podpisali pogodbo o prodaji 37,9-odstotnega poslovnega deleža družbe Elektro Celje v družbi ECE. HSE je tako postal večinski, 51 odstotni lastnik družbe.


Čisti dobiček družbe Elektro Celje je v letu 2021 znašal 13.983.238 EUR, kar je 5,5 mio EUR več od načrtovanega in 8,4 mio EUR več od doseženega v predhodnem letu.

 

V družbi Elektro Celje se zavedamo pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti, zato sodelujemo na projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije.

Zadnji dve leti sta dober primer, kako hitro se lahko razmere poslovanja spremenijo, družba Elektro Celje pa je dokazala, da dobro deluje tudi v hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju. Na vse spremembe smo se ustrezno odzvali in smo zagotovo med podjetji, ki ponujamo odgovore na sodobne izzive sistemskega prehoda na obnovljive vire, električno mobilnost, uporabo alternativnih, okolju prijaznih energentov, razvoju trajnostne mobilnosti in nudenja celostnih storitev za pametno upravljanje porabe električne energije.

V letu 2021 smo bili vodilni partnerji v razvojnih projektih Uporabljaj pametno in Lambda. Med drugim aktivno sodelujemo z mednarodnimi partnerji v več evropskih projektih, kot so projekti X-FLEX, i-Flex, OneNet ter BD4OPEM. Sodelujemo tudi v konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike, v okviru katerega smo pripravili razpisno dokumentacijo za evropski projekt GreenSwitch.

 


Skupščina 2022 slika.jpg