Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 26. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

30. 6. 2021
Na 26. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je danes potekala v poslovnih prostorih družbe v Šempetru v Savinjski dolini, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2020 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.  Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe in dopolnitve statuta in ter izvolila tri nove člane nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d. d., predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

Skupščine se je udeležilo 89,38 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d. d. za leto 2020, revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2020, s prejemki članov organov vodenja in nadzora, s politiko prejemkov ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o.

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020 v višini 1.741.676,05 EUR  uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,073 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala 30. 9. 2021 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem izplačila.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2020 ter jima podelila razrešnico. 

Skupščina je potrdila tudi spremembe in dopolnitve statuta, da lahko Uprava s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Skupščina je za člane nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d. d., kot predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje izvolila Marijana Papeža in Boštjana Leskovarja z začetkom mandata 28. 8. 2021 in Dejana Žoharja z začetkom mandata 31. 8. 2021.