Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice - 2020

11. 6. 2020

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od novembra 2019 do maja 2020

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca novembra 2019 do meseca maja 2020 zaključili dela.
Preberi več
1. 6. 2020

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu X-FLEX

Cilj evropskega raziskovalnega projekta X-Flex je oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti, tako na strani proizvodnje (porazdeljeni proizvodni viri) kot tudi na strani porabe električne energije. S tem se bo omogočilo vsem deležnikom, vključno s končnimi porabniki - proizvajalci , da ponudijo svojo prožnost na trgu in s tem ustvarjajo dobrobiti vsem deležnikom v vrednostni verigi pametnih omrežij. V projektu sodelujemo še z 11 partnerji iz Evropske unije. Poleg Elektra Celje v projektu sodelujeta še dva slovenska partnerja, Petrol, d.d. in Univerza v Ljubljani, preostali partnerji pa prihajajo iz Španije, Cipra, Avstrije, Grčije in Bolgarije. Projekt, ki je vreden 9,5 milijona evrov in je v pretežnem deležu financiran s strani Evropske unije, poteka pod okriljem okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, trajal pa bo do konca septembra 2023.
Preberi več
1. 6. 2020

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu BD4OPEM

V projektu BD4OPEM se bomo ukvarjali z razvojem in preizkušanjem analitičnih orodij na osnovi umetne inteligence, za obdelavo masovne količine podatkov, ki so na voljo distribucijskim operaterjem električne energije za namen izboljšanja spremljanja, delovanja, vzdrževanja in načrtovanja distribucijskih omrežij in s tem doprinesli dobrobit vsem deležnikom v verigi trgu z električno energijo. Projekt BD4OPEM, ki poteka pod okriljem programa Horizon 2020, s pričetkom januarja 2020 in zaključkom junija 2023, je vreden 9,8 milijona evrov, od tega je sofinanciranih 8 milijona evrov. Poleg Elektra Celje sodeluje v projektu še en slovenski partner, Institut »Jožef Stefan«, preostali partnerji pa so iz Španije, Grčije, Francije, Švedske, Italije, Danske, Belgije in Turčije. Koordinator projekta je Universitat Politecnica de Catalunya iz Barcelone.
Preberi več
27. 5. 2020

Neodvisni agregator na trgih električne energije - aktualni vidiki

Agencija za energijo v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska (v nadaljevanju partnerji) nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji, in sicer z objavo novega tematsko zoženega posvetovalnega dokumenta.
Preberi več
27. 5. 2020

Vpliv epidemije koronavirusa na porabo električne energije v omrežju Elektra Celje

V družbi Elektro Celje smo ob razglasitvi epidemije COVID-19 zaznali vpliv tudi na porabo električne energije. Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji in tudi v večini preostalih držav so bazirali predvsem na dveh pomembnih faktorjih: strožjih sanitarnih protokolih in povečanju socialne distance. Slednji ukrep je bil pomemben tudi za elektroenergetski sektor, saj je to pomenilo zaustavitev večjih industrijskih obratov, zaprtje nekaterih panog v storitvenem sektorju in masovno delo od doma dokler vrh epidemije ni minil.
Preberi več
22. 5. 2020

Sklic 25. skupščine Elektra Celje, d.d.

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Celje, d.d., uprava sklicuje 25. skupščino družbe ELEKTRO CELJE, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, 24. junija 2020 ob 9.00, na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več
8. 5. 2020

11. 5. 2020 odpiramo informacijske pisarne

Uporabnike Elektra Celje obveščamo, da s ponedeljkom, 11. 5. 2020 odpiramo informacijski pisarni Elektra Celje d. d. in ECE d. o. o.
Preberi več
4. 5. 2020

Mag. Boris Kupec 1. 5. 2020 nastopil drugi mandat predsednika uprave Elektra Celje

Prvega maja 2020 je mag. Boris Kupec nastopil drugi štiri letni mandat predsednika uprave delniške družbe Elektro Celje. Skupino poleg obvladujoče družbe Elektro Celje sestavljata še odvisni družbi ECE, d. o. o., ki je dobavitelj električne energije in drugih energentov ter Elektro Celje OVI d. o. o., ki je proizvajalec električne energije in ponudnik storitev inženiringa. Skupina zaposluje več kot 700 zaposlenih, cilj skupine pa je zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z električno energijo, energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.
Preberi več
10. 4. 2020

Nadzorniki Elektra Celje sledijo priporočilu Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Celje d.d. je prejela vsa pisna soglasja članov nadzornega sveta o strinjanju s priporočilom, ki ga je izdal Slovenski državni holding d.d. 1. 4. 2020.
Preberi več
9. 4. 2020

Nemotena preskrba z elektriko tudi v novih razmerah

Slovenske družbe za distribucijo električne energije so se takoj organizirano odzvale na krizne razmere, v katerih smo se znašli zaradi koronavirusa. Ključne operativne kadre v distribucijskih centrih vodenja so razporedili v ločene skupine in na različne lokacije, da je tveganje za okužbo minimalno. Sprejeli so tudi ukrepe za morebitno izmenjavo le teh med podjetji, rezervne ekipe so doma v samoizolaciji. Natančno so organizirali ekipe, ki delajo na terenu, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Da bodo uporabniki lažje premostili to težko obdobje, bodo računi za električno energijo v naslednjih treh mesecih nižji, odklope pa bodo izvajali v minimalnem obsegu, če res ne bo možno najti druge rešitve.
Preberi več