Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

24. 6. 2020

Na 25. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2019 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s prejemki članov nadzornega sveta v času epidemije COVID-19, s politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah predsednika uprave. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter o povečanju osnovnega kapitala družbe. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe statuta in izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020.

 

Skupščine se je udeležilo 89,71 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

 

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d. d. za leto 2019, revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019, s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, d. d., s politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave.  

 

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019 v višini 2.934.604,85 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,123 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala 30. 9. 2020. Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan 29. 9. 2020.

 

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2019 ter jima podelila razrešnico.

 

Skupščina je potrdila sklep, da se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 EUR. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG). Zoper izglasovani sklep je predstavnik Društva Mali delničarji Slovenije napovedal izpodbojno tožbo.

 

Skupščina je izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d. d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020.