Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Mag. Boris Kupec 1. 5. 2020 nastopil drugi mandat predsednika uprave Elektra Celje

4. 5. 2020

Prvega maja 2020 je mag. Boris Kupec nastopil drugi štiri letni mandat predsednika uprave delniške družbe Elektro Celje. Skupino poleg obvladujoče družbe Elektro Celje sestavljata še odvisni družbi ECE, d. o. o., ki je dobavitelj električne energije in drugih energentov ter Elektro Celje OVI d. o. o., ki je proizvajalec električne energije in ponudnik storitev inženiringa. Skupina zaposluje več kot 700 zaposlenih, cilj skupine pa je zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z električno energijo, energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju  učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.

V Elektru Celje gradimo robustno in močno elektroenergetsko  omrežje, ki zagotavlja ustrezno moč in kvaliteto napetosti in toka, skladno z veljavnimi standardi. Notranje kontrole in tveganja so sestavni del poslovanja družbe. Ključna tveganja, ki jim je družba bila izpostavljena, smo prepoznali in jih ocenili, prav tako jih redno spremljamo in jih obvladujemo.

V obdobju od leta 2016 do leta 2020 nam ni bilo lahko, obstoječ strateški poslovni načrt družbe Elektro Celje ni vseboval strateških ciljev in strategij, ki bi celotni Skupini Elektro Celje dali nov poslovni zagon, ki ga je skupina v prihodnjem obdobju nujno potrebovala.

 

S prihodom mag. Kupca je družba pripravila Strateški poslovni načrt za obdobje 2016 do 2020, ki je postavil temelje odgovornega vodenja in ravnanja uprave, kar se je na koncu odrazilo v številkah in družba Elektro Celje je to obdobje zaključila s stalno rastjo in dobrimi poslovnimi rezultati.

 

Poslovni prihodki družbe Elektro Celje so v letu 2019 znašali 68.443.737 EUR, kar je 1,8 % več od načrtovanih. Čisti poslovni izid poslovanja je dobiček v višini 9.252.820 EUR, kar je 8,2 % več od načrtovanega.

 

Dosežen donos na sredstva (ROA) v višini 3,22 % je za 0,22-odstotne točke presegel načrtovano in pričakovano vrednost v Letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb SDH d. d.

 

Vrednost realiziranih investicij je znašala 24.664.650 EUR, kar je 7,2 % več od načrtovanih. Tako je tudi CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (48,52 %) višji od načrtovanega (46,34 %).

Pri strateških merilih so vsi kazalniki ugodnejši od načrtovanih in pričakovanih v Letnem načrtu upravljanja SDH d. d. Kazalnika SAIDI in SAIFI sta ugodnejša od vrednosti, ki jih je z aktom določila Agencija za energijo (SAIDI: 47,72, SAIFI: 1,23), predvsem zato, ker v letu 2019 ni prihajalo do izpadov RTP in ni bilo kritičnih izrednih vremenskih razmer, ki bi vplivale na izpade na daljše obdobje.

 

Ob distribuirani količini električne energije v višini 2.036.262 MWh, je delež izgub na preneseno električno energijo v letu 2019  znašal 4,05 % (4,55 % v letu 2018), medtem ko znašajo priznane izgube po regulativnem okviru Agencije za energijo 4,81 %.

 

 

»Novi poslovni modeli zahtevajo prilagoditve tudi v Skupini Elektro Celje«

 

Rast in razvoj Skupine Elektro Celje v zadnjih štirih letih sta plod prizadevanj uprave k spodbujanju aktivnosti, ki zagotavljajo spoštovanje temeljnih načel in vrednot vestnosti in poštenosti, strokovnosti, partnerstva in enakopravnosti, odgovornosti, pozitivni komunikaciji ter zdravega načina življenja in varnega dela.

V času hitrih družbenih in tehnoloških sprememb je stalno spreminjanje in prilagajanje poslovnega modela za Skupino izrednega pomena. Samo na postavljenih jasnih in merljivih ciljih se bomo v vse bolj tekmovalnem okolju pametno odločali o sklopu poslovnih odločitev, kam in kako investirati denar, porabljati čas in energijo, koristiti kreativni potencial in veščine zaposlenih ter druge vire skupine v daljšem časovnem obdobju. Redefiniranje ključnih strateških ciljev za obdobje petih let in zasnov za daljše časovno obdobje je torej ključnega pomena. Vsekakor je pri nadaljnjem razvoju Skupine Elektro Celje poudarek še vedno na elektroenergetskem omrežju in zadovoljstvu naših uporabnikov. Gradimo sodobno distribucijsko omrežje z novimi elementi, da bomo lahko zagotavljali storitve, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov distribucijskega omrežja, kar pomeni, da bodo lahko uporabniki prilagajali porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in bodo za svoje prilagajanje nagrajeni.

 

»Kakovostno omrežje je predpogoj za izvajanje novih poslovnih modelov«

 

Pred nami so zagotovo velike spremembe. Družba Elektro Celje deluje v okolju, ki se iz dneva v dan hitreje spreminja in tehnološko razvija. Spremembam v okolju smo se ustrezno odzvali in smo med tistimi podjetji, ki so že v letu 2019 ponujali odgovore na sodobne izzive sistemskega prehoda na obnovljive vire, električno mobilnost, uporabo alternativnih, okolju prijaznih energentov, razvoja trajnostne mobilnosti in nudenja celostnih storitev za pametno upravljanje porabe električne energije. Na pohodu so nove tehnologije, potrebna bodo zelo velika vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo, informacijske tehnologije ter pridobivanje novih znanj. Električna energija bo zaradi svojih lastnosti zagotovo energija prihodnosti. Klasičnega sistema oskrbe z energijo, kot je bil v preteklosti, v prihodnosti zagotovo ne bo več.

 

 

»Sodelovanje v razvojnih projektih prinaša nove priložnosti«

 

V Elektru Celje se zavedamo pomembnosti sodelovanja na področju tehnološkega razvoja in inovativnih dejavnosti. Zato tudi sodelujemo v projektih, ki se neposredno nanašajo na tehnološka področja distribucije električne energije. Od 2016 – 2018 smo sodelovali v triletnem evropskem razvojnem projektu Flex4Grid, v katerem je Elektro Celje bil eden od vodilnih partnerjev. Projekt se je osredotočal na razvoj odprtega tehnološkega sistema za upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov distribucijskega omrežja tako pri porabi kot pri proizvodnji električne energije. Prihranki niso bili zelo veliki, merili smo predvsem, ali so se uporabniki pripravljeni prilagajati, in odziv je bil zelo dober. Elektro Celje je prav tako bilo zelo dejavno tudi v slovensko-japonskem projektu pametnih omrežij (v sodelovanju z ELES in japonsko agencijo NEDO), projekt pa je bil pomemben za celotno Slovenijo. V letu 2019 smo se vključili v več evropskih projektov kot so projekt Compile, projekt X-FLEX, projekt BD4OPEM, katerega cilj je pridobiti večjo vrednost iz razpoložljivih podatkov in tako ustvariti nove tržne priložnosti tako za obstoječe kot tudi za nove rešitve ter projekt Agencije za energijo Uporabljaj pametno. Pridružili smo se tudi konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike s ciljem razogljičenja Slovenije do leta 2050. Vsi ti projekti, ki jih bo v prihodnosti še nekaj, so pomembni tako za regijo kot za razvoj omrežja, z vključevanjem v projekte pa distribucijska podjetja pridobivamo evropski razvojni denar, katerega iz lastnih sredstev ne bi mogla zagotoviti. Ker se zavedamo pomembnosti sodelovanja v evropskih razvojnih projektih, naše zaposlene spodbujamo, da se intenzivno vključujejo v razvojno raziskovalne projekte.

 

»Prihodnost energije je zelena, digitalna in električna!«

 

V začetku leta 2020 smo pristopili k pripravi novega strateškega poslovnega načrta Skupine Elektro Celje za prihodnje petletno obdobje.

V nastajajočem dokumentu veliko pozornosti namenjamo prihajajočim novim trendom razvoja, elektrifikaciji, decentralizaciji in digitalizaciji ter pripravi temeljev transformacije podjetja.

Učinkovito upravljanje s spremembami sprejemamo kot izziv in priložnost, da:

-       Krepimo  korporativno upravljanje in iščemo sinergije med povezanimi družbami glede poslov, ki jih lahko opravljamo znotraj Skupine in izven nje.

-       Usmerili smo se v inovativni razvoj tistih tržnih dejavnosti v okviru Skupine Elektro Celje, ki so sprejemljive z vidika (EU in slovenske) regulative in zagotavljajo celovite rešitve za uporabnike.

-       Ključni element celovite korporacijske strategije je pravočasna izgradnja elektroenergetske infrastrukture, ki bo sledila cilju 100 % vključenosti vseh uporabnikov v omrežje.

-       Veliko naporov bomo vložili v optimalno načrtovanje in izvajanje investicij v elektroenergetski infrastrukturi (EEI). 

-       Nadgradili in integrirali bomo programske rešitve, ki omogočajo optimalno vrednotenje investicijskih pobud v fazi energetskega načrtovanja in  pravilno ter pravočasno pripravo  predlogov investicijskih projektov.

-       Trg prožnosti in sposobnost odreagirati »Just In Time«  nam zagotavljajo merilni podatki in vzpostavitve učinkovitega centraliziranega oziroma standardiziranega dostopa do njih. Ker zbiramo in obdelujemo veliko količino raznih podatkov, smo že pričeli vzpostavljati sistem za poslovno poročanje, ki bo omogočal analiziranje večjih količin podatkov in pretvorbo v smiselne, kakovostne in uporabne informacije, ki bodo na voljo notranjim in zunanjim uporabnikom.

-       Zaradi pospešene digitalizacije poslovanja bomo vse bolj vključeni v kibernetski prostor, s čimer pa se na drugi strani žal povečuje tveganje kibernetskih napadov. Skladno z nacionalno in mednarodno zakonodajo za zaščito pred tovrstnimi kibernetskimi napadi, bomo intenzivno dograjevali ustrezne sisteme in vzpostavljali strategijo kibernetske obrambe in krepili sodelovanje z ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji.

 

»Gradimo organizacijsko kulturo«

 

Temeljni namen načrtne graditve organizacijske kulture je doseganje poslovne učinkovitosti in prilagajanje zaposlenih strategiji podjetja, z namenom spodbujanja procesa sprememb: od kulture osredotočene na funkcionalno ali tehnično odličnost, do kulture osredotočenosti na deležnike (odjemalce, uporabnike ipd.) in kulture odnosov med samimi zaposlenimi. Biti član skupine Elektro Celje pomeni  uresničevati kulturo dela  in  sobivanja, ki nas povezuje. V letu 2019 je bilo v skupini več kot 700 zaposlenih. Razvijamo njihove kompetence, nenehno skrbimo za njihovo izobraževanje in spremljamo njihovo zadovoljstvo. Z zavzetostjo, motiviranostjo in znanjem zaposleni krepijo moč in ugled skupine. V tem letu smo postavili temelje nekaj strateških kadrovskih projektov, ki bodo nadaljevali že začrtano pot celovitega razvoja kadrov in predstavljajo nadgradnjo dela preteklih let. 

V poslovanje, izdelke, storitve in vsebine družb naše skupine so vgrajena načela trajnostnega razvoja na način, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam. Globalna odgovornost, medgeneracijska pravičnost in solidarnost, povezovanje družbenih in okoljskih ciljev, previdnostno načelo in načelo sodelovanja je naša odgovornost, ki se je zagotovo zavedamo.

V družbi Elektro Celje se zavedamo svoje odgovornosti do vseh deležnikov. Ponosni smo na certifikat Družini prijazno podjetje in certifikate kakovosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001. Vzpostavljen imamo sistem, ki zagotavlja skladnost našega poslovanja z zakonodajo, predpisi in internimi akti, prav tako je sestavni del upravljanja družbe obvladovanje tveganj in sistem notranjih kontrol.

 

»V negotovih časih je zanesljivost oskrbe z električno energijo ena redkih gotovosti«

 

Začetek leta je zaznamovala pandemija koronavirusa (COVID-19), ki je popolnoma presenetila svet in pri tem vpliva na vse družbene in gospodarske dejavnosti. V tem obdobju se večina podjetij osredotoča na zaščito zaposlenih, razumevanje tveganj za njihovo poslovanje in obvladovanje zastojev v dobavni verigi, ki jih povzročajo prizadevanja za omejitev širjenja te bolezni. Globalne finančne posledice bo čutiti v skoraj vseh panogah gospodarstva, tudi v naši dejavnosti. Da bi vsaj delno ublažili tveganja, bomo morali posebno pozornost nameniti upravljanju denarnih tokov. Tako kot druga podjetja bomo čim prej aktivno prevrednotili svoje likvidnostne potrebe in ob upoštevanju različnih scenarijev razdelali ustrezne ukrepe.

Trenutna epidemiološka situacija glede novega koronavirusa vpliva tudi na vse vidike našega življenja. Negotovost in strah pred neznanim sta prevladujoča kolektivna občutka in predstavljata povod za razmisleke, ki nas lahko v družini in družbi povežejo ali razdvojijo. Ogroženo zdravje naših bližnjih in nas samih nam vzbuja občutke strahu in nezaupanja, ki jim lahko sledijo tudi razdražljivost in jeza. Zato je pomembno, da razmišljamo o dejstvih in ukrepih. To je še posebej pomembno, ker se ukvarjamo z dejavnostjo oskrbe odjemalcev z električno energijo, ki je v teh časih izrednega pomena za ves slovenski narod. Ponosni smo lahko, da smo v teh časih uspešno izpolnjevali dve ključni nalogi naše družbe: zagotavljali smo stabilno oskrbo z električno energijo našim uporabnikom, pri tem pa smo maksimalno zaščitili zaposlene in uporabnike.

 

»Za uspeh podjetja so zaslužni zaposleni«

 

Zavedam se, da organizacijo ustvarjajo njeni ljudje ter, da lahko le opolnomočeni in vključeni zaposleni prispevajo k udejanjanju strategije. Čas je, da stopimo v transformacijsko miselnost in se aktivno lotimo sprememb, ki bodo ponesle naše delo in našo dejavnost v prihodnost. Strateško bomo gradili organizacijsko kulturo in s celovitim razvojem zaposlenih dvignili zavzetost zaposlenih, povečali njihovo agilnost ter jih pripravili na nove izzive. Krepili bomo medsebojno sodelovanje, prevzemanje odgovornosti in usmerjenost k ciljem. Z vključevanjem zaposlenih bomo povezali vrednote zaposlenih z vrednotami podjetja. Doseženi poslovni rezultati, aktivna vključenost v številnih projektih, predvsem pa kakovostno vodenje na vseh nivojih so potrditev, da je Skupina Elektro Celje lahko zgled slovenskim podjetjem, ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo.

 

Predsednik uprave

Mag. Boris Kupec