Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od meseca aprila 2018 do meseca avgusta 2018

6. 8. 2018

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem.

 

Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen.

V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca aprila 2018 do meseca avgusta 2018 zaključili dela.

 

Kablovod DV 20 kV D5 Petrovče na območju otroškega vrtca v Libojah

 

Zaradi dotrajanosti in zaradi otroškega igrišča, ki je bilo zgrajeno v varovalnem pasu daljnovoda, smo izgradili dva kablovoda in sicer DV Petrovče - TP Kazase bloki in TP Kasaze bloki – DV Petrovče . Skupna dolžina kablovodov je 465 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Gotovlje Goršek (nadomestna) in električni vodi

 

Zaradi povečane obremenitve TP Gotovlje Goršek, smo zgradili novo nadomestno postajo TP Gotovlje Goršek (nadomestna). V sklopu projekta smo prav tako zgradili priključni kablovod DV Gotovlje Goršek – TP Gotovlje Goršek (nadomestna) in TP Gotovlje Goršek (nadomestna) – TP Žalec Podvin.

Transformatorska postaja Orova vas (nadomestna) in električni vodi

 

Zaradi dotrajanosti predhodne TP smo zgradili nadomestno in sicer TP Orova vas (nadomestna). Prav tako smo zgradili tudi napajalni kablovod od DV Založe Beloglavc do TP Orova vas (nadomestna) v dolžini 95 m.

Priključni kablovod 20 kV za TP Trobiš family in TP Trobiš Family

 

Na osnovi naročila podjetja Trobiš Family d.o.o., smo za priključitev nove hale za obiranje hmelja na elektroenergetsko omrežje Elektra Celje, zgradili novo TP Trobiš Family in priključni kablovod KB RTP Žalec – TP Trobiš Family – TP Varioform v skupni dolžini 26 m.

Priključni kablovod 20 kV za TP Vemont

 

Na osnovi naročila smo izgradili priključni kablovod za TP Vemont. Dolžina le tega je 181 m.

Kablovod 20 kV, POL Rogovilc - TP Medica - TP Solčava Klobaša in TP Medica (nadomestna)

 

Območje Občine Solčava je meseca decembra 2017 močno prizadel vetrolom in snegolom. Zaradi pogostega ponavljanja naravnih nesreč na tem območju, je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Zato smo pristopili h kabliranju dela 20 kV daljnovoda. Zaradi povečanja zanesljivosti in nemotenega obratovanja 20 kV omrežja smo zgradili tudi novo TP Medica (nadomestna). Skupna dolžina dveh kablovodov je 1.745 m.

Kablovod 20 kV, TP Solčava lovski dom - TP Solčava Lašekar - TP Klemenšek ter TP Solčava Lašekar in TP Klemenšek (nadomestna)

 

Zaradi močnega vetroloma in snegoloma v mesecu decembru 2017 na območju Občine Solčave, in zaradi večkratnega ponavljanja naravnih nesreč na tem območju, je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Zato smo kablirali del 20 kV daljnovoda. Zaradi povečanja zanesljivosti in obratovanja 20 kV omrežja smo zgradili tudi dve novi TP in sicer TP Solčava Lašekar in TP Solčava Klemenšek (nadomestna). Skupna dolžina kablovodov je 1.840 m.

Kablovod 20 kV, TP Klemenšek - TP Sestre Logar in TP Sestre Logar (nadomestna)

 

Na območju Občine Solčava je prišlo decembra 2017 do vetroloma in snegoloma. Zaradi rednega pojava naravnih nesreč na tem območju je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Zato smo kablirali del 20 kV daljnovoda. Zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja 20 kV omrežja smo zgradili tudi novo TP Sestre Logar (nadomestna). Skupna dolžina kablovodov je 1.232 m.

Kablovod 20 kV, TP Sestre Logar - TP Špruk in TP Špruk (nadomestna)

 

Na območju Občine Solčava je prišlo decembra 2017 do vetroloma in snegoloma. Zaradi rednega pojava naravnih nesreč na tem območju, je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Zato smo kablirali del 20 kV daljnovoda. Zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja 20 kV omrežja, smo zgradili tudi novo TP Špruk (nadomestna). Skupna dolžina kablovodov je 1.827 m.

Kablovod 20 kV, TP Špruk - TP Logarska dolina Izletnik

 

Na območju Občine Solčava je prišlo decembra 2017 do vetroloma in snegoloma. Zaradi rednega pojava naravnih nesreč na tem območju, je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Zato smo kablirali del 20 kV daljnovoda. Skupna dolžina kablovoda znaša 1.046 m.

Kablovod 20 kV, TP Logarska dolina Izletnik - TP Plesnik in TP Plesnik (nadomestna)     

 

Območje Občine Solčava je v mesecu decembru 2017 prizadel vetrolom in snegolom. Zaradi rednega pojava naravnih nesreč na tem območju, je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Pristopili smo h kabliranju dela 20 kV daljnovoda, prav tako smo zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja 20 kV omrežja, zgradili tudi novo TP Plesnik (nadomestna). Skupna dolžina kablovodov je 950 m.

Kablovod 20 kV, TP Zavodnja – DV 20 kV D1 Slovenj Gradec, tč. 246      

 

Na območju naselja Zavodnje v Občini Solčava, je v mesecu decembru 2017 prišlo do vetroloma in snegoloma. Zaradi rednega pojava naravnih nesreč na tem območju, je bilo kabliranje daljnovodov najprimernejša trajna rešitev. Zato smo kablirali del 20 kV daljnovoda. Skupna dolžina kablovoda je 1.480 m.

Kablovod 20 kV DV Srebrnik vas - DV Dekmanca

 

Zaradi potrebe po večjih zmogljivostih omrežja smo zgradili povezovalni SN kablovod med DV Srebrnik vas in DV Dekmanca. Dolžina kablovoda je 1.737 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Jančeva dolina in električni vodi      

 

Transformatorska postaja Jančeva dolina je bila izgrajena zaradi potrebe po izboljšanju napetostnih razmer v delu vasi Malkovec. V Sklopu del smo zgradili tudi kablovod KB 20 kV Jančeva dolina. Dolžina kablovoda je 871 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Mali vrh gmajna in električni vodi

 

Transformatorska postaja Mali vrh gmajna je bila zgrajena zaradi potrebe po izboljšanju napetostnih razmer v delu vasi Mali vrh. V sklopu del smo zgradili tudi kablovod KB 20 kV Mali vrh gmajna v dolžini 958 m.

Kablovod DV 20 kV Ključice

 

V kraju Ključice smo zgradili povezovalni kablovod za napajanje TP Ključice in sicer KB DV Ključice. Dolžina kablovoda je 376 m.

Kablovod DV 20 kV Rakovnik

      

Zaradi slabega stanja infrastrukture v delu naselju Rakovnik, smo zgradili kablovod KB DV 20 kV Rakovnik. Dolžina izgrajenega kablovoda znaša 125 m.

Priključni 10(20) kV kablovod za TP Jagros Celje in 10(20) kV kablovoda smer TP Ribarjeva in TP Šaranovičeva

 

Zgrajena kablovoda sta zaradi predvidene pozidave trgovskega centra na območju proizvodnje Aera, nadomestila predhodna 10 kV kablovoda. Dolžina kablovodov je 731 m.

Izvodi iz RTP Laško in TP Rečica (nadomestna)

 

V okviru obnove lokalne ceste Debro - Zavrate in zaradi sprostitve zemljišča pod predhodnimi daljnovodi, smo le-te skablirali, namesto dotrajane transformatorske postaje Rečica, pa smo v neposredni bližini zgradili novo transformatorsko postajo TP Rečica (nadomestna). Novozgrajena transformatorska postaja v Rečici z električno energijo napaja iste odjemalce, ki so se do sedaj napajali iz predhodne transformatorske postaje.

 

Prav tako smo zgradili nove kablovode iz RTP Laško DES, ki so zamenjali predhodne daljnovode Zidani Most, Huda jama in Rečica. Dolžina vseh kablovodov znaša 6.450 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Trojna

 

Zaradi potreb po izboljšanju napetostnih razmer ter zagotavljanju kakovosti dobavljene električne energije na območju Brdc nad Dobrno, smo zgradili novo TP Trojna. Za napajanje TP je bilo potrebno zgraditi nove kablovode in nove nadzemeljske vode. Transformatorska postaja bo v prvi fazi obratovala na 0,95 kV napetostnem nivoju, v prihodnosti pa je predviden prehod na obratovanje z 20 kV napetostnim nivojem. Dolžina kablovodov je 1.170 m.  

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Fužine livarna in električni vodi

      

Zaradi povečanih obremenitev omrežja, smo zgradili transformatorsko postajo TP Fužine livarna, ki bo z električno energijo napajala obstoječe in predvidene odjemalce na območju Brezna. Izgradili so se tudi pripadajoči kablovodi v skupni dolžini 275 m.