Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 23. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

28. 6. 2018

Na 23. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2017, s poročili uprave in nadzornega sveta ter o pridobitvi lastnih delnic. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018. Skupščine se je udeležilo 92 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

 

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2017 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic. Delničarji so pohvalili poslovanje in rezultate družbe.

 

Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2017 v višini 3.145.015,25 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Družba bo dividende izplačala 28. 9. 2018 in sicer delničarjem vpisanim pri KDD na dan 27. 9. 2018, na način, določenim s sklepom uprave.

 

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2017. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 so imenovali revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.