Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od meseca avgusta 2017 do meseca marca 2018

13. 4. 2018

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem.

 

Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen.

V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca avgusta 2017 do meseca marca 2018 zaključili dela.

 

 

 

Kablovod 20 kV Lipoglav - Tičevo

 

Kablovod je bil izgrajen zaradi povečanja obratovalne zanesljivosti DV 20 kV Šentvid in DV 20 kV Šmarje. Povezavo smo izvedli med DV 20 kV za TP Tičevo, ki je vključena v 20 kV omrežje, ki je napajano iz RTP Šentjur in med DV 20 kV za TP Lipoglav, ki je vključena v 20 kV omrežje, ki je napajano iz RTP Rogaška Slatina. Dolžina kablovoda znaša 2.150 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Runtole in električni vodi

 

Zaradi predvidenega prostorskega načrtovanja v okolici Šmartinskega jezera, priključevanja novih porabnikov v naselju Runtole ter zagotovitve električne energije ustrezne kakovosti, je bila potrebna izgradnja nove transformatorske postaje 20/0,4 kV Runtole in priključnega kablovoda 20 kV. Dolžina priključnega kablovoda 20 kV znaša 960 m.

Kablovod 20 kV, RTP Lava – TP Lava – TP Cik – TP Gozdno gospodarstvo

 

Zaradi predvidenega prehoda obratovanja SN omrežja na območju Celja iz napetostnega nivoja 10 kV na napetostni nivo 20 kV in zaradi dotrajanosti obstoječih SN kablov, je bil izgrajen nov SN kablovod 10 (20) kV, RTP Lava - TP Lava - TP Cik - TP Gozdno gospodarstvo v dolžini 970 m.

Kablovod 20 kV TP Nadzorništvo Šmarje – DV 20 kV RP Podplat

 

Zgrajeni povezovalni kablovod bo z večstranskim napajanjem povečal obratovalno zanesljivost TP Nadzorništvo Šmarje, ki napaja odjemalce na območju Obrtniške ulice v Šmarju pri Jelšah. Dolžina kablovoda 20 kV je 900 m.

 

Kablovodi 20 kV iz RTP Laško DES – izvodi Zidani Most, Obrtna cona, Rečica in TP Rečica

 

V okviru obnove lokalne ceste Debro - Zavrate in zaradi sprostitve zemljišča pod obstoječimi daljnovodi, smo obstoječe daljnovode kablirali, namesto dotrajane jamborske transformatorske postaje Rečica pa smo v neposredni bližini zgradili novo transformatorsko postajo. Zgrajena transformatorska postaja Rečica napaja z električno energijo iste odjemalce, ki so se napajali iz stare transformatorske postaje. Lokacija nove postaje je na vzhodni strani stare transformatorske postaje. Dolžina kablovodov je 6.450 m.

Kablovodi 20 kV DV 20 kV Škrljevo – DV 20 kV Hom

 

Zaradi povečanja obratovalne zanesljivosti na območju Škrljevo in Hom smo izgradili nov 20 kV kablovod, ki povezuje DV 20 kV Škrljevo in DV 20 kV Hom. Dolžina kablovoda je 1.314 m.

Kablovod 20 kV TP Dobova vrtec – DV 20 kV Gaberje

 

Naselje Dobova je napajano zankasto. Ena izmed zank je bila izvedena z 20 kV daljnovodom, ki poteka preko dela naselja Dobova (med hišami, preko vrtov). Za odstranitev tega dela daljnovoda smo zgradili povezovalni 20 kV kablovod, ki je nadomestil zgoraj omenjeni daljnovod. Povezovalni 20 kV kablovod smo zgradili med transformatorsko postajo Dobova vrtec in daljnovodom Gaberje, stojno mesto D168/5. Dolžina kablovoda je 344 m.

Kablovod 20 kV DV 20 kV Gora v Vrheh

 

Obstoječi daljnovod 20 kV Cirnik, odcep Gora v Vrheh, ki je potekal preko gozdnih površin, smo med stojnima mestoma št. D728/16 in D728/18 nadomestili s kablovodom v dolžini 211 m.

Kablovod 20 kV, TP Mirna Roje 3 – DV 20 kV Mirna Selo

 

Med TP Mirna Roje 3 in DV 20 kV Mirna Selo, SM D49/5 smo izvedli novo 20 kV kabelsko povezavo. Za kasnejšo položitev optičnih kablov smo vzporedno z 20 kV kablovodom položili cev PE-HD 2 x Ø 50 mm. Kablovod je dolžine 91 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Golavabuka Hartman in električni vodi

 

Z namenom izboljšanja kvalitete dobave električne energije na območju Golavabuke, je bila zgrajena transformatorska postaja 20/0,4 kV in sicer TP 20/0,4 kV Golavabuka Hartman. V sklopu tega projekta smo zgradili tudi novi priključni 20 kV kablovod za dotično transformatorsko postajo, dolžine 1.450 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Podgorje Strgar in električni vodi

 

Zaradi izboljšanja napetostnih razmer na področju Podgorja smo zgradili novo transformatorsko postajo. Iz predhodne transformatorske postaje TP 20/0,4kV Graška gora Ernežnik so se napajali po NN izvodu odjemalci, ki so bili oddaljeni 2.300 m. Z izgradnjo nove TP se je napajalni NN vod skrajšal za 1.500 m. Zgradili smo tudi napajalni 20 KV kablovod v dolžini 2.100 m.

Prestavitev obstoječega 20 kV daljnovoda iz območja predvidene gradnje ključavničarske delavnice

 

Zaradi gradnje ključavničarske delavnice Klemenšek se je pred Solčavo izvedlo kabliranje kratkega odseka 20 kV daljnovoda Logarska dolina.

Kablovod 20 kV, Nazarje – Ljubno med tč. 69 in tč. 90, TP Okonina Kovač (nadomestna)

 

Zaradi povečanega odjema, izboljšanja napetostnih razmer in boljše zanesljivosti napajanja odjemalcev električne energije na območju Zgornje Savinjske doline smo med Nazarjami in Ljubnim kabliral obstoječi daljnovod 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno. Zaradi potreb vključevanja obstoječih transformatorskih postaj v obstoječe SN omrežje smo na novo zgradili tudi transformatorsko postajo Okonina Kovač (nadomestna). Dolžina vseh 20 kV kablovodov znaša 5.965 m.

Kablovod 20 kV, TP Supernova – TP Celjska cesta (nadomestna)

 

Zaradi povečanega odjema, izboljšanja napetostnih razmer in boljše zanesljivosti napajanja odjemalcev električne energije, smo v Velenju zgradili povezovalni kablovod 20 kV med TP Supernova in TP Celjska cesta (nadomestna).

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Kaplja vas Gorica in električni vodi

 

Zaradi gradnje predvidenih stanovanjskih objektov smo zgradili novo transformatorsko postajo Kaplja vas Gorica in pripadajoči priključni 20 kV kablovod med TP Prebold industrijska cona in TP Kaplja vas Gorica, ki je dolžine 1.100 m.

Ureditev električnih vodov na delu območja OPPN Stara vas – Tehnološki park 1. faza

 

Za napajanje predvidenih odjemalcev v OPPN Stara vas v Velenju smo zgradili novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV Stara vas tehnološki park. Zgrajena je tudi nova kabelska kanalizacija, v katero smo položili tri 20 kV kablovode. Dolžina 20 kV kablovodov je 2.503 m.

Kabliranje DV 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno med tč. 90 in tč. 103, TP Okonina Prodnik (nadomestna)

 

Zaradi povečanega odjema, izboljšanja napetostnih razmer in boljše zanesljivosti napajanja odjemalcev električne energije na območju Zgornje Savinjske doline smo med Nazarjami in Ljubnim kablirali obstoječi daljnovod 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno. Zaradi potreb vključevanja obstoječih transformatorskih postaj v obstoječe SN omrežje smo na novo zgradili nadomestno TP Okonina Prodnik (nadomestna). Skupna dolžina 20 kV kablovodov je 2.940 m.

Kabliranje DV 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno med tč. 103 in tč. 127, TP Radmirje mlekarna (nadomestna)

 

Zaradi povečanega odjema, izboljšanja napetostnih razmer in boljše zanesljivosti napajanja odjemalcev električne energije na območju Zgornje Savinjske doline smo med Nazarjami in Ljubnim kablirali obstoječi daljnovod 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno. Zaradi potreb vključevanja obstoječih transformatorskih postaj v obstoječe SN omrežje smo na novo zgradili nadomestno TP Radmirje mlekarna (nadomestna). Skupna dolžina 20 kV kablovodov je 6.585 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Zgornji Motnik in električni vodi

 

Zaradi slabih napetostnih razmer v delu naselja Motnik smo zgradili novo transformatorsko postajo Zgornji Motnik.

Kablovod 20 kV TP Žalec Silosi (tuja) – TP Žalec strojna postaja – TP Žalec inštitut

 

V Žalcu smo za povečanje obratovalne zanesljivosti zgradili 20 kV kabelske povezave TP Silosi Žalec (tuja) – TP Žalec strojna postaja, TP Žalec strojna postaja – TP Žalec inštitut. Dolžina 20 kV kablovodov je 1.380 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Graška gora Krenker in električni vodi

 

Zaradi zelo slabih napetostnih razmer na območju Graške gore smo zgradili novo transformatorsko postajo Graška gora Krenker. Zgradili smo tudi priključni kablovod 20 kV od TP Graška gora Krenker do DV 20 kV Slovenj Gradec, št. D1/33. Dolžina 20 kV kablovoda je 1.095 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Spodnja Zavodnja (nadomestna) in Zavodnja Stanovšek z električnimi vodi

 

Zaradi zelo slabih napetostnih razmer na območju naselja Zavodnja smo zgradili novi transformatorski postaji TP Spodnja Zavodnja (nadomestna) in TP Zavodnja Stanovšek. Zgradili smo tudi priključna 20 kV kablovoda za potrebe napajanja novih TP. Dolžina obeh kablovodov je 258 m.  

Ureditev električnih vodov na območju PC Arnovski gozd – 3. faza

 

Na območju Arnovskega gozda, kjer je predvidena industrijska cona in izgradnja povezovalne ceste s komunalnimi vodi, smo položili kablovod 0,4-20 kV v kabelski kanalizaciji. Gradnja je bila izvedena na območju, ki je po OPPN Občine Žalec, opredeljeno kot gospodarska cona LO-4/2 in LO-4/3. Dolžina kablovoda je 320 m.

Priključni kablovod 20 kV za TP Tehnos 2

 

Podjetje Tehnos d.o.o., Cesta ob železnici 1, 3310 Žalec, je zaradi širitve skladiščno-proizvodnih kapacitet v Žalcu potrebovalo zanesljivo oskrbo z električno energijo. Za ta namen smo zgradili novo transformatorsko postaja TP Tehnos 2, ki je nadomestila obstoječo TP in sicer TP Silosi Žalec (tuja). Zgrajena TP Tehnos 2 se je vzankala v obstoječi 20 kV kablovod, ki že povezuje TP Žalec strojna postaja – TP Silosi Žalec (tuja). Dolžina 20 kV kablovoda je 184 m.