Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od meseca maja do meseca julija 2017

29. 8. 2017
V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca maja do meseca julija zaključili dela.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Grušovlje (nadomestna) in električni vodi

 

Vsled izboljšanja zanesljivosti oskrbe dobavljene električne energije za obstoječe in predvidene odjemalce na območju naselja Grušovlje, smo zgradili nadomestno transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV Grušovlje nadomestna. V okviru izgradnje transformatorske postaje je bil zgrajen tudi Kablovod 20 kV TP Grušovlje (nadomestna) – DV 20 kV D 31/16 Podhom, tč. 1, v skupni dolžini 510 m. Sicer pa je izgradnja te transformatorske postaje del projekta kabliranja DV 2 x 20 kV Nazarje - Ljubno.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Ložnica vrh in električni vodi

 

Zaradi zagotavljanja ustreznih napetostnih razmer na območju vzhodnega dela Ložnice v občini Braslovče smo zgradili novo transformatorsko postajo Ložnica vrh. Predhodno so odjemalci prejemali električno energijo s transformatorske postaje Ložnica. Hkrati smo zgradili tudi priključni kablovod 20 kV DV 20 kV D33/8 Ložnica, op. št.9-TP Ložnica vrh.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Landfrid - Brezni vrh in el. vodi

 

Z namenom izboljšanja kvalitete dobave električne energije na območju Breznega vrha smo zgradili transformatorsko postajo 20/0,4 kV Landfrid Brezni vrh s priključnim kablovodom20 kV v skupni dolžini 1.100 m.

Kabliranje daljnovoda 2 x 20 kV Nazarje - Ljubno med tč. 22 in tč. 90, preureditev TP Šentjanž in TP Okonina Kovač nadomestna

 

Zaradi povečanega odjema industrijskega odjemalca KLS Ljubno, d.o.o. in zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja z električno energijo na širšem območju Ljubnega in Zgornje Savinjske doline, smo sprejeli odločitev, da se opusti obstoječi daljnovod  2 x 20 kV Nazarje – Ljubno ter izvede ustrezno kabliranje. Kabliranje je zaradi obsežnosti razdeljeno na več faz. V prvi polovici leta 2017 je bilo zaključeno kabliranje daljnovoda 2 x 20 kV Nazarje - Ljubno med tč. 22 in tč. 90, preurejena TP Šentjanž in zgrajena TP Okonina Kovač nadomestna. Skupna dolžina kabliranja v teh dveh fazah znaša 4.500 m.

Kabliranje DV 20kV Hudenovo

 

Na trasi daljnovoda 20 kV Hudenovo v občini Sevnicaje je zasajen sadovnjak skupaj s protitočnimi mrežami in pripadajočimi stebri. Postavljena protitočna mreža je postavljena v varovalni pas 20 kV daljnovoda, s čimer je onemogočeno posluževanje stikala na lesenem drogu in oteženo vzdrževanje obstoječih stojnih mest DV 20 kV Hudenovo. Kot rešitev se je položil nov 20 kV kablovod v dolžini 429 m, ki je nadomestil obstoječi DV 20 kV Hudenovo.

Kablovod 20 kV TP Podbočje šola - DV 20 kV Savinek

 

Na območju naselja Podbočje v občini Krško se transformatorske postaje napajajo radialno. Z izgradnjo kablovoda 20 kV med TP Podbočje šola in DV 20 kV Savinek smo tako izboljšali zanesljivost napajanja transformatorskih postaj na tem območju. Dolžina kablovoda znaša 1.105 m. Hkrati smo za kasnejšo položitev optičnih kablov vzporedno z 20 kV kablovodom položili prosto cev.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Belinje in električni vodi

 

Vsled zagotavljanja ustreznih napetostnih razmer je bila zgrajena nova transformatorska postaja. Transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju vinorodnega okoliša Belinje. V sklopu investicije je bil zgrajen tudi priključni kablovod dolžine 878 m.

RP Kostanjevica z SN izvodi

 

Z namenom izboljšanja zanesljivosti napajanja SN mreže na širšem območju Kostanjevice, smo zgradili novo razdelilno postajo RP Kostanjevica. Zgradili smo tudi dva SN kablovoda, ki povezujeta stojno mesto D57/2 daljnovoda 20 kV Kostanjevica vodovod in B kablovod 20 kV Kostanjevica bencinski servis z RP Kostanjevica. Skupna dolžina kablovodov je 554 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Marof (nadomestna) in električni vodi

 

Zaradi povečanih potreb po zagotavljanju oskrbe z električno energijo na območju Mrzlega polja, ki leži na obrobju Občine Laško, je bila zgrajena nadomestna transformatorska postaja Marof. V okviru investicije je bil zgrajen tudi kablovod 20 kV DV 20 kV D142 Marof, tč. 38 – TP Marof (nadomestna) v dolžini 390 m. S tem bo možno na tem področju zagotoviti kakovostno oskrbo z električno energijo za nove odjemalce.