Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 22. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

4. 7. 2017

Na 22. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2016 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017. Skupščine se je udeležilo 88,80 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

 

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Celje za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za leto 2016 ter s poročilom o pridobitvi lastnih delnic. Delničarji so pohvalili poslovanje in rezultate družbe in v razpravi izrazili željo po izplačilu višjih dividend.

 

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2016 znašal 2.806.222,96 EUR uporabi tako, da se del v višini 2.636.124,04 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 170.098,92 EUR ostane nerazporejen. Dividende bo družba izplačala 2. 10. 2017. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica, d.d. sta k tej točki napovedala izpodbojni tožbi.

 

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2016. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 so imenovali revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

 

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 27. 8. 2017, so delničarji izvolili nova člana nadzornega sveta, dmag. Trampuž Mirjana ter mag. Rosano Dražnik ter z začetkom mandata 30. 8. 2017, mag. Draga Štefeta in potrdili predlog plačil članom nadzornega sveta.

 

Foto: David Brusnjak