Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v obdobju od julija do oktobra 2016

11. 11. 2016

 

TP Vodruž Ravne in električni vodi

Transformatorska postaja Vodruž Ravne z električno energijo oskrbuje obstoječe in predvidene odjemalce na območju naselja Ravne v okolici Vodruža. Ob izgradnji TP se je položil tudi priključni kablovod v dolžini 1.460 m. S tem smo izboljšali napetostne razmere na tem območju in s tem zadovoljstvo naših odjemalcev.

TP Šentanel Suhi vrh in TP 0,95/0,4 kV Suhi vrh Vodihar

Zaradi preureditve SN in NN omrežja na področju Suhega vrha, se je pokazala potreba po izgradnji nadomestne TP Šentanel Suhi vrh. Zaradi slabih napetostnih razmer na oddaljeni kmetiji Vodihar (oddaljena 1250m) in okoliških odjemalcev pa izgradnja nove TP Suhi vrh Vodihar. Zgrajena sta bila tudi dva kablovoda in sicer KB 20 kV D4 Suhi vrh Kos, TP Šentanel Suhi vrh (nadomestna) (dolžina 60 m) in KB 20 kV D4 Šentanel Suhi vrh, TP Šentanel Suhi vrh (nadomestna) (dolžina 40 m).

SN KB 2x20 kV RTP Vuzenica – RP Radlje 1. faza

SN kablovod 2x20 kV je bil zgrajen z namenom zagotavljanja zanesljivejšega elektroenergetskega napajalnega voda za RP Radlje. Zaradi obsežnosti objekta in pridobivanja potrebnih soglasij se je projekt razdelil na tri faze. V prvi fazi je bilo položenih 2.699 m elektroenergetskega 20 kV kablovoda.

TP Industrijska cona Muta in električni vodi

Zaradi povečanega odjema električne energije v industrijski coni Muta je bilo potrebno zgraditi novo TP Industrijska cona Muta z dvema transformatorjema.

Na prvega so se priključili naslednji objekti: Šolski center Muta, podjetje Power, predvidena industrijska hala Erhart, javna razsvetljava in industrijska hala Sahornik.

Drugi transformator je namenjen napajanju podjetja Hypos. TP Ind. cona Muta se je v srednje napetostno mrežo, napajano iz RTP 110/20 kV Vuzenica, vključila preko projektiranega kablovoda 20 kV D28/2/KB smer RTP Vuzenica, dolžine 133 m. Z izgradnjo nove transformatorske postaje in povezovalnega kablovoda so napetostne razmere in zanesljivost napajanja na tem področju dolgoročno sanirane.

TP Sele Ravnjak in električni vodi

Zaradi reševanja slabih napetostnih razmer na področju Sel v občini Slovenj Gradec je bilo potrebno zgraditi namesto obstoječe TP Sele Mlačnik dve novi transformatorski postaji. Ena izmed njiju je tudi TP 20/0,4 kV Sele Ravnjak. Za njeno napajanje pa se je zgradil nov SN kablovod v skupni dolžini 1.087 m. Tako smo na tem področju izboljšali napetostne razmere in s tem zadovoljstvo naših odjemalcev.

Kablovod za TP 20/0,4 kV Selo Skaza 2

 

Zaradi širitve je podjetje Plastika Skaza, d.o.o. zgradilo novo transformatorsko postajo Selo Skaza 2. V 20 kV omrežje se je vključila z vzankanjem v obstoječi kablovod 3 x XHE 49-A 1 x 150/25 mm2, 20 kV, izvod J21, Bevče 1.

Dolžina trase in kabelske kanalizacije potrebne za vzankanje TP Selo Skaza 2 je 560 m.

 

Kablovod za TP 20/0,4 kV Novem IC v Arnovskem gozdu

 

Podjetje Novem Car Interior design, d.o.o. iz Žalca, na območju industrijske cone v Arnovskem gozdu, gradi proizvodno skladiščni objekt. V sklopu izgradnje proizvodnega objekta je bila zgrajena nova transformatorska postaja Novem in sicer v proizvodnem delu objekta, kapacitete 2 x 1000 kVA. Nova transformatorska postaja TP Novem se je vzankala v kablovod 3 x NA2NS(F)2Y 1 x 150/25mm2 (20 kV) iz RTP Žalec 110/20 kV v dolžini 26m.

TP 20/0,4 kV Latkova vas sušilnica (nadomestna) s priključnim KB 20kV

Zaradi izgradnje in komunalne ureditve novega poslovno-stanovanjskega območja v naselju Latkova vas v občini Prebold, se je zgradila nova nadomestna transformatorska postaja Latkova vas sušilnica, na katero so se priključili tudi obstoječi odjemalci napajani iz TP Latkova vas sušilnica. Stara transformatorska postaja se je po izgradnji nove skupaj s nadzemnim SN vodom odstranila. Priključni 20 kV kablovod se je zgradil v kabelski kanalizaciji od transformatorske postaje Latkova vas Masnec, v dolžini 346 m.