Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 21. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

31. 8. 2016

Na 21. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu, imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016, ter spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Skupščine se je udeležilo 88,515 odstotkov celotnega kapitala družbe.

 

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Celje za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za leto 2015 ter prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta.

 

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2015 znašal 3.235.246,43 EUR in se v znesku 3.234.527,22 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1337 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 719,21 EUR ostane nerazporejen. Dividende bo družba izplačala najkasneje v roku 90 dni od sprejema sklepa na skupščini.

 

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2015. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 so imenovali revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

 

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 1. 9. 2016, so delničarji izvolili novega člana nadzornega sveta, mag. Miho Kerina in potrdili predlog plačil članom nadzornega sveta.

 

Na skupščini so delničarji potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom statuta predlagatelja SDH, d.d. Delničar Adriatic Slovenica, d.d. pa je k tej točki napovedal izpodbojno tožbo.

 

Delničarji so sprejeli sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica, d.d. sta k tej točki napovedala izpodbojni tožbi.