Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v drugem kvartalu 2016

9. 8. 2016
TP Zgornji Pečovnik (nadomestna) in električni vodi

Z namenom izboljšanja slabih napetostnih razmer na območju zaselka Zvodno v mestni občini Celje ter predvidenega prehoda iz 10 kV na 20 kV napetostni nivo se je zgradila transformatorska postaja Zg. Pečovnik (nadomestna). 
Ob tem smo zgradili dva nova kablovoda. Prvi KB 10(20)kV DV 10(20) kV Južni Krožni (D27/31) – TP Pristava Zagrad je skupne dolžine 471 m, drugi KB 10(20)kV TP Pristava Zagrad – TP Zg. Pečovnik (nadomestna) pa skupne dolžine 3.072 m.
Kabliranje DV 2x20 kV RP Laško mesto - DV Jurklošter Podhum - TP Pokopališče nadomestna in el. vodi

Zaradi kvalitetnejše oskrbe mesta Laško in širše okolice z električno energijo ter želje Pivovarne Laško, d. d., da se obstoječi dvosistemski daljnovod 20 kV Jurklošter - Podhum odstrani z njihovega zemljišča, je bilo izvedeno kabliranje SN KB RP Laško mesto - DV Jurklošter v skupni dolžini 1.121 m, SN KB RP Laško mesto - TP Pokopališče (nadomestna) v skupni dolžini 634 m in SN KB TP Pokopališče (nadomestna) - TP Črpališče komunalnih odplak Laško, v skupni dolžini 508 m. V okviru projekta je bila zgrajena tudi TP Pokopališče (nadomestna).

TP Koprivna matična (nadomestna) in el. vodi

Vsled zagotovitve izboljšanja zanesljivosti napajanja in dotrajanosti obstoječe TP je bilo potrebno v naselju Koprivna v občini Črna zgraditi novo transformatorsko postajo. Poleg tega je bilo potrebno zgraditi priključni kablovod, ki povezuje DV 20 kV Šmelc op. št. 129 in TP Koprivna matična (nadomestna). Skupna dolžina kablovoda je 63 m.

KB DV 20 KV D9 Logarska dolina med op. št. 294 - tč. 323 ter TP Solčava Lovski dom (nadomestna)

Trasa daljnovoda DV 20 kV Logarska dolina med op. št. 294 in op. št. 323 je v večini potekala skozi gozd in po strmem in težko dostopnem terenu. Zaradi žledoloma pred dvema letoma je bil daljnovod na tem odseku poškodovan, zaradi česar je bilo smiselno, da se trasa kablira, obstoječi nadzemni vod pa opusti. Zgradili smo nov kablovod, katerega skupna dolžina je 1.778 m. 
Prav tako se je opustila obstoječa transformatorska postaja na armiranobetonskem drogu Solčava lovski dom in se nadomestila s kabelsko transformatorsko postajo Solčava lovski dom (nadomestna). 

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Trnovec nadomestna in el. vodi

Zaradi izgradnje lokalne ceste, ki bo posegala na lokacijo obstoječe transformatorske postaje, smo v naselju Trnovec zgradili novo transformatorsko postajo Trnovec (nadomestna). Istočasno smo zgradili tudi 20 kV kablovod DV Savina odcep Trnovec, tč. 11 – TP Trnovec (nadomestna) v skupni dolžini 50 m.

Kablovodi 20 kV iz RTP Žalec - izvodi Ložnica Juteks 4, Arnovski gozd 5 in DV 20 kV Ložnica Pirešica. 
KB 20 kV RTP Žalec - DV 20 kV Ložnica Pirešica

Zaradi povečanega odjema in boljše zanesljivosti napajanja odjemalcev električne energije na območju Arnovskega gozda in Žalca z okolico, je bila zgrajena nova razdelilna transformatorska postaja RTP 110/20 kV Žalec. 
Za njeno vključitev v obstoječe srednjenapetostno omrežje je bilo potrebno zgraditi nove povezovalne 20 kV kablovode. 
Za vključitev severnega dela so se izvedli štirje izvodi: Ložnica Juteks I, Arnovski gozd, DV Ložnica Pirešica in Ložnica Juteks II. 
Vsi izvodi so se položili v kabelsko kanalizacijo, katere skupna dolžina je 246 m.