Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih objektov v Elektro Celje, d. d. v prvih treh mesecih 2016

20. 5. 2016

Ureditev 20 kV vodov na območju ureditve pokopališča Šentjur

Zaradi potrebe po sprostitvi zemljišča, ki je posledica širitve pokopališča Šentjur, je bilo potrebno izvesti kabliranje delov 20 kV daljnovodov. Daljnovod 20 kV RTP Šentjur – RTP Selce se je opustil od stojnega mesta št. 136 (portal RTP Šentjur) do stojnega mesta št. 43 (odcep za TP Sadra). Dvosistemski daljnovod 2x20 kV Dramlje, Šentjur trg pa se je na delu trase kabliral, in sicer DV 20kV Dramlje od stojnega mesta št. 10 do TP Botričnica, DV 20 kV Šentjur trg pa od stojnega mesta št. 10 do TP Dom upokojencev. Ob tem se je v TP 20/0,4 kV Botričnica vgradila nova SN oprema.

Kabliranje DV 20 kV Rimske Toplice med TP Brstovnica, tč. 36 in TP Gračnica

Daljnovod 20 kV Rimske Toplice je na odseku med TP Brstovnica, tč. 36 in TP Gračnica potekal po zelo težko dostopnem, kamnitem in z gozdom poraščenem terenu. V letu 2014 je bil predmetni daljnovod 20 kV zaradi snegoloma na tem odseku tudi poškodovan. Zaradi trajne sanacije in preprečitve ponovnih poškodb zaradi snega ali žleda, se je daljnovod med stojnim mestom TP Brstovnica, tč. 36 in TP Gračnica nadomestil s kablovodom 20 kV.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Sele vas in električni vodi

Zaradi reševanja slabih napetostnih razmer na področju Sel v občini Slovenj Gradec, je bilo potrebno namesto obstoječe TP Sele Mlačnik zgraditi dve novi transformatorski postaji. Ena izmed njiju je tudi TP 20/0,4 kV Sele vas. Za njeno napajanje se je zgradil nov SN kablovod v dolžini 800 m. Tako so se na tem področju izboljšale napetostne razmere in s tem zadovoljstvo naših odjemalcev.

Kabliranje dela DV med TP Interspar do TP Postajališče

Zaradi demontaže obstoječega nadzemnega daljnovoda 20 kV je bilo v Slovenj Gradcu potrebno zgraditi 20 kV kabelsko povezavo med transformatorskima postajama Interspar in Postajališče. Dolžina trase je 316 m.

Transformatorski postaji 20/0,4 kV Rakovlje šola (nadom.) in Rakovlje Gluk (nadom.) in el. vodi

V zazidalni coni OPPN PA 15 (Rakovlje) v občini Braslovče je predvidena izgradnja več stanovanjskih objektov ter širitev osnovne šole. Zaradi širitve pozidave, je bilo potrebno na območju OPPN, kablirati obstoječe daljnovode 20 kV v dolžini 1060 m ter hkrati tudi posodobiti oz. zgraditi nadomestni transformatorski postaji Rakovlje šola in Rakovlje Gluk. V obstoječi TP Rakovlje šola ni bilo možno izvesti dodatnih nizkonapetostnih izvodov, transformatorska postaja ni omogočala namestitev močnejšega transformatorja, njena obstoječa lokacija pa je ovirala širitev osnovne šole. Objekt TP Rakovlje Gluk je bil že v zelo slabem stanju in ni omogočal namestitve pet celičnega SN stikalnega bloka zaradi kabliranja obstoječih daljnovodov, za priključevanje predvidenih stanovanjskih objektov ni bilo na razpolago prostora za nizkonapetostne izvode.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Gotoveljski Zalog in el. vodi

Zaradi slabih napetostnih razmer na območju Gotovelj pri Žalcu je bilo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo. V 20 kV omrežje napajano iz RTP Podlog, pa se je transformatorska postaja priključila preko kablovoda, ki je položen med DV 20 kV Žalec oporišče št. 3 in novo TP Gotoveljski Zalog (dolžine 608 m). S tem smo izboljšali napetostne razmere v naselju Gotovlje.

Kablovod 20 kV TP Inštitut Žalec – TP OMCO Feniks

Za povečanje obratovalne zanesljivosti je bila v Žalcu izvedena 20 kV kabelska povezava med TP Žalec inštitut in TP Omco Feniks. Kablovod 20 kV je delno položen prosto v zemljo (588 m) in delno v kabelsko kanalizacijo (72 m).