Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje d.d. v zadnjih treh mesecih leta 2015

14. 3. 2016

TP Žična nova in el. vodi

Na območju industrijske soseske Gaberje, Elektro Celje d.d. ni imelo ustrezne lastne infrastrukture za priključitev novih odjemalcev. Iz tega razloga smo zgradili novo TP (transformatorsko postajo) Žična nova, s priključnim kablovodom, ki je nadomestila obstoječo, ki jo je privatni lastnik zaradi dotrajanosti in manjšega odjema opustil. Transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju industrijske soseske Gaberje in s tem povečuje stabilnost napajanja odjemalcev na tem področju. Istočasno se je na tem območju obnovila srednjenapetostna povezava med TP Žična - TP Ino - TP Hladilnice s kupni dolžini 400 m in omogoča zanesljivejše delovanje srednjenapetostne mreže na tem območju Celja.

TP Sv. Uršula in el. vodi

Vsled izboljšanja napetostnih razmer v naseljih Šedina in Vodule je podjetje Elektro Celje, d.d. zgradilo novo transformatorsko postajo Sv. Uršula in Kablovod 20 kV od DV 20 kV RTP Šentjur – Šentvid, tč. 5 do TP SV. Uršula, v dolžini 784 m.

TP Lahomšek nadom. In el. vodi

Zaradi dotrajanosti obstoječih transformatorskih postaj Pivovarna in Lahomšek ter zaradi predvidene opustitve obstoječih nadzemnih srednjenapetostnih vodov, smo v mestu Laško zgradili TP Lahomšek (nadomestna) s pripadajočimi SN in NN električnimi vodi. V okviru izgradnje objekta so se zaradi preureditve SN omrežja opustili nadzemni SN vodi (zgradil se je KB 20kV TP Kidričeva-TP Lahomšek v dolžini 520 m in KB 20kV  TP Črpališče komunalnih odplak Laško - TP Lahomšek v dolžini 305 m), obstoječa zidana stolpna transformatorska postaja Pivovarna se je porušila.

KB 20 kV od TP Lipa igrišče do TP Lipa in do DV 20 kV Kompole

V Štorah se izvaja delno kabliranje DV 20 kV Kompole, za kar je bilo potrebno izvesti kabelsko povezavo med TP Lipa Mercator in TP Lipa ter med TP Lipa in DV 20 kV Kompole, stojno mesto tč. 69. Kabliranje daljnovoda odjemalcem prinaša dvojno korist, na eni strani se iz okolja odstrani nadzemni daljnovod, na drugi strani pa se poveča tudi zanesljivost napajanja iz vidika vremenskih in fizičnih vplivov na daljnovod. Dolžina kablovoda znaša 920 m.

TP Šentanel Sonjak in el. vodi

Nova transformatorska postaja je bila zgrajena vsled zagotavljanja višje kakovosti napajanja z električno energijo odjemalcev na področju Šentanela in Suhega vrha. Poleg tega je bil zgrajen tudi kablovod 20 kV (945m), ki bo napajal predvideno transformatorsko postajo Šentanel Sonjak in kablovod 20 kV med obstoječo transformatorsko postajo Belšak in novo transformatorsko postajo Šentanel Sonjak.

KB 20 kV TP Brestanica šola- TP TES Brestanica

Zaradi nezanesljive 20 kV povezave in s tem nestabilnega obratovalnega stanja med transformatorskima postajama Brestanica šola in TES Brestanica je bilo potrebno zgraditi novo 20 kV kabelsko povezavo. Skupna dolžina SN kablovoda znaša 518 m. S tem se je povišala stabilnost napajanja odjemalcev na tem področju.

TP Bevče Bačovnik in TP Bevče vas in el. vodi

Zaradi težnje po zanesljivi dobavi električne energije na območju okolice Velenja se po etapah izvaja gradnja 20 kV kabelske zanke v smeri TP Zgornji Šalek. V okviru izgradnje 20 kV zanke se gradijo nove transformatorske postaje in 20 kV kablovodi, ki bodo nadomestili obstoječe nadzemne vode. Novi TP Bevče Bačovnik in TP Bevče Vas in el. vodi bosta izboljšali napetostne razmere na tem območju. Poleg tega pa se je zgradil tudi kablovod 20 kV TP Bevče Bačovnik – TP Bevče vas  (786m) ter uredilo nizkonapetostno omrežje.

TP Šentilj Pristava nadom. in TP Šentilj Verdev In el. vodi

Zaradi dotrajanosti obstoječe TP in DV 20 kV, ter s tem potrebe po zanesljivi dobavi električne energije in izboljšanja napetostnih razmer za obstoječe in bodoče odjemalce električne energije na območju Podkraja v občini Žalec, sta se zgradili dve transformatorski postaji Šentilj Pristava (nadomestna) s SN in NN električnimi vodi, ter TP Šentilj Verdev. Med njima se je zgradil tudi povezovalni 20 kV kablovod, katerega trasa je dolga 990 m.