Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 20. redne seje skupščine Elektra Celje d.d.

31. 8. 2015

Celje, 31. 8. 2015 – Na današnji 20. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2014 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu, imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015, ter spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Dodatno so se delničarji seznanili s postopki pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. k prevzemni družbi Elektro Celje Energija d.o.o. Skupščina je odločala tudi o razširitvi dnevnega reda in sicer o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in uvrstitvi delnic družbe na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Skupščine se je udeležilo 88,98 odstotkov celotnega kapitala družbe.

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje d.d. in skupine Elektro Celje za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje d.d. in skupine Elektro Celje za leto 2014.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička in izglasovali nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, d.d. in Kapitalske družbe, d.d. Ugotovljen bilančni dobiček na dan 31. 12. 2014 v znesku 4.199.766,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v višini 3.145.015,25 EUR, v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 1.054.750,75 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende bo družba izplačala v roku 90 dni od sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Delničarji G. I. Dakota Investments Limited, Društvo Malih Delničarjev Slovenije, Ampelus Holding Limited, Vipa Holding d.d. - v likvidaciji in Adriatic Slovenica d.d. so k tej točki napovedali izpodbojno tožbo.

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2014.

Delničarji so potrdili spremembe in dopolnitve statuta družbe skladno s predlaganim besedilom, prav tako so imenovali za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Skupščina delničarjev se je seznanila s postopki pripojitve Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. k prevzemni družbi Elektro Celje Energija d.o.o.

V nadaljevanju je bil obravnavan predlog skupine delničarjev, da skupščina pooblasti upravo za pridobivanje lastnih delnic in predlog za uvrstitev delnic družbe na organiziran trg vrednostnih papirjev. Na podlagi glasovanja nobeden od predlogov ni bil sprejet.