Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklepi 19. redne seje skupščine Elektro Celje, d.d.

Celje, 28. 8. 2014

Na današnji 19. redni seji, 28.8.2014, skupščine Elektra Celje, d.d., ki je potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so odločali tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.


Skupščine se je udeležilo 82,96 odstotkov celotnega kapitala družbe.


Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013.


Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička in izglasovali nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, d.d. in Kapitalske družbe, d.d. Bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v znesku 2.650.838,65  EUR se uporabi za dividende v višini 2.419.242,00 EUR, to je 0,10 EUR bruto dividende na delnico,  preostanek bilančnega dobička v višini 231.596,65 EUR se nameni za druge rezerve iz dobička. Dividende bodo izplačane v roku treh mesecev od dneva zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. 


Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe ter jima podelila razrešnico za leto 2013.


Potrjen je bil predlog imenovanja pooblaščene revizijske družbe, KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.