podjetje za distribucijo električne energije

Pogosto zastavljena vprašanja - Vsa vprašanja in odgovori

PZV - Vsa vprašanja in odgovori

 1. Na osnovi idejne zasnove investitor oz. pooblaščenec vloži zahtevo za izdajo projektnih pogojev oz. soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.
 2. Po dokončnosti veljavnosti izdanega soglasja za priključitev in izpolnitvi pogojev, navedenih v tem soglasju ter pred priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje, skleneta imetnik soglasja in izvajalec prenosa oz. izvajalec distribucije pogodbo o priključitvi, s katero določita medsebojno razmerje, ki zadeva izvedbo priključka, lastništvo in samo priključitev.
 3. Po izvedbi NN priključka in izpolnjenih drugih medsebojnih obveznosti iz sklenjene pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje uporabnik zaprosi upravljalca omrežja za priključitev. Če je za objekt po predpisih o graditvi objektov potrebno gradbeno dovoljenje, je objekt možno priključiti le, če je gradbeno dovoljenje zanj dokončno.
 4. Na podlagi zahteve za priključitev upravljalec omrežja ali izvajalec distribucije električne energije opravi pregled izvedenega priključka skladno z veljavno zakonodajo in pogoji, ki so določeni v soglasju za priključitev. V kolikor je priključek izveden skladno z vsemi zahtevami, izvajalec prenosa ali distribucije električne energije uporabnika najkasneje v 8 – ih dneh priključi na omrežje.
 5. Pred priključitvijo mora imeti uporabnik sklenjeno Pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in Pogodbo o dostopu do omrežja.

 Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

 • sprememba priključne moči,
 • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev,
 • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v teh splošnih pogojih).

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, SODO s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero SODO izda uporabniku novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.

Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati:

 • Podatke o uporabniku omrežja
 • Naziv in naslov (lokacija) nepremičnine oz. objekta
 • Opredelitev vrste nepremičnine oz. objekta (bivalni prostori, poslovni prostori, obrtna delavnica, industrijski objekt, elektrarna, ipd.)
 • Priključno moč
 • Predviden datum priključitve
 • Režim odjema in oddaje moči in energije
 • Podatke o pogonskih strojih, generatorjih in zaščiti, če gre za proizvodnjo električne energije
 • Dokazilo o lastništvu oz. pravici razpolaganja z nepremičnino oz. objektom, če ni vpisana v zemljiško knjigo
 • Druge tehniške podatke in dokazila potrebna za izdajo soglasja, ki jih določajo Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje
 • Idejno zasnovo za objekt (na zahtevo izdajatelja soglasja)

Vlogo za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje lahko uporabnik vloži v času uradnih ur med delavniki, in sicer med 7.00 in 8.00 uro na pristojnem nadzorništvu, vlogo pa lahko pošlje tudi po pošti na naslov: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje.

VT - Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.

MT - Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.

KT – ure KT (konična tarifa) so izključno v časih VT, vendar le ob delavnikih od ponedeljka do petka , in trajajo:

 • v VS (visoka sezona) 6 ur dnevno,
 • v NS (nizka sezona) 4 ure dnevno.

Ure KT so opredeljene na temelju doseženih obremenitev v zadnjem 12 mesečnem obdobju in jih določi in objavi Upravljalec prenosnega omrežja ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o. na internetni strani.

ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

V kolikor odjemalec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT obračunava glede na sončno uro, ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

Za priključitev začasnih objektov in gradbišč, ki jih je mogoče priključiti na elektroenergetsko omrežje po predpisih o graditvi objektov, mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev za določen čas. Soglasje velja največ eno leto, na podlagi pisne vloge uporabnika pa se lahko podaljša največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.

 Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače preneha veljati. Če uporabnik gradi nov objekt, mora v roku iz prvega odstavka tega člena predložiti dokončno gradbeno dovoljenje za novi objekt. V tem primeru se izdano soglasje za priključitev avtomatično podaljša za nadaljnji 2 leti. Če v tem času uporabnik ne predloži dokončnega gradbenega dovoljenja, soglasje za priključitev neha veljati, kolikor ni podaljšano skladno z zadnjim odstavkom tega člena. Če pa je uporabnik prinesel dokončno gradbeno dovoljenje in ni izpolnil vseh pogojev v avtomatično podaljšanih 2 letih, mora skladno z zadnjim odstavkom tega člena podaljšati veljavnost soglasja za priključitev, drugače le-to preneha veljati.

Rok veljavnosti soglasja za priključitev lahko SODO na zahtevo uporabnika podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku soglasja predpisani za njegovo pridobitev. Zahtevo za podaljšanje soglasja za priključitev mora uporabnik podati najpozneje 30 dni pred potekom veljavnosti soglasja za priključitev, sicer mora pridobiti novo soglasje za priključitev. Po izvedbi priključitve velja soglasje za priključitev do ukinitve oz. do spremembe na prevzemno predajnem mestu (merilnem mestu), priznane pravice pa se prenašajo skupaj z lastninsko pravico na objektu.

Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

 Za določanje cen za uporabo omrežij je uporabljena metoda poštne znamke. Metoda poštne znamke predstavlja sistem enotnega obračunavanja uporabe omrežja ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo. Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste uporabnikov. Uporabo omrežja se plačuje pristojnemu sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja. Cena za uporabo omrežij ne vsebuje priključnine na omrežje.

Cenik določa Agencija za energijo in je javno objavljen. Več informacij najdete na spletni strani http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=29&;id_informacija=883.

Letne obratovalne ure uporabljajo za razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino in se določijo iz razmerja med izmerjeno energijo, preneseno v obdobju enega leta, in med največjo izmerjeno močjo v istem obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem mestu. Določijo se na podlagi enačbe: T = W(letni)/P(max); če končni odjemalec ni priključen na omrežje vse leto, se desna stran enačbe pomnoži s količnikom števila dni v letu in številom dni, ko je končni odjemalec priključen; če se končni odjemalec priključi na omrežje na novo, se letne obratovalne ure določijo na podlagi pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.

Niste našli kar ste iskali?

Pošljite nam svoje vprašanje in z veseljem vam bomo odgovoril.

Pošlji vprašanje!

 

Potrebujete odgovor takoj?

Pokličite nas na (03) 420 11 80 (pogovor z operaterjem: vsak delavnik med 7.00 in 15.00 uro. Izven delovnega časa vam je na voljo: avtomatski odzivnik.) V primeru prijave napake na omrežju smo vam na voljo na telefonski številki: (03) 420 12 40.

 

Vas zanima zakonodaja?

Pripravili smo vam spisek pomembnih povezav!